موضوعات داغ: - حقوق بازنشستگان - رتبه بندي معلمان - استقلالي ها - همسان سازي حقوق بازنشستگان - فرهاد مجيدي - متناسب سازي - پرسپوليسي ها - دانشگاه آزاد - همسان سازي حقوق - باشگاه استقلال - كشورهاي پيشرفته - علي مهر - خدمات اورژانس - بورسي - با اعلام احمد سعادتمند - چاپار - مهدي آقازاده - ميدان امام خميني(ره) - ديگو فورلان - ركورد دوي 100 متر - طرح اصلاح آيين نامه داخلي مجلس - روستاي سودان - مشاركت مردم در انتخابات

مطالب مرتبط:
قیمت خودرو در بازار آزاد؛ یکم مهر 1400
مردم در برزخ خودرویی/ آیا طرح دیگری برای کنترل بازار خودرو وجود دارد یا خیر؟!
اعتراف سازمان ثبت اسناد کشور به سندیت قانونی برگ سبز خودرو
فروش فوق العاده رانا پلاس سقف شیشه ای ایران خودرو آغاز شد
مخالفت هیئت عالی نظارت مجمع با واردات خودرو به روش مجلس
-160 5 + 1
یارانه ها
مسکن مهر
قیمت جهانی طلا
قیمت روز طلا و ارز
قیمت جهانی نفت
اخبار نرخ ارز
قیمت طلا
قیمت سکه
آب و هوا
بازار کار
افغانستان
تاجیکستان
استانها
ویدئو های ورزشی
طنز و کاریکاتور
بازار آتی سکه
پنجشنبه، 1 مهر 1400 ساعت 15:052021-09-23اقتصادي

اﻓﺰاﯾﺶ سه هزار دلاری ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺣﻤﻞ ﻗﻄﻌﺎت ﻣﻨﻔﺼﻠﻪ خودرو از ﭼﯿﻦ ﺑﻪ اﯾﺮان


هزینه های ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ درﯾﺎﯾﯽ از ﭘﺎییز سال 2020 ﺑﻪ ﺷﺪت در ﺣﺎل اﻓﺰایش اﺳﺖ، اﻣﺎ در ﻣﺎه ﻫﺎی اول ﺳﺎل ﺟﺎری ﺷﺎﻫﺪ ﺟﻬﺶ ﺟﺪیدی در ﻧﺮخ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ اﻧﻮاع ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮ در مسیر های اصلی ﺗﺠﺎری ﺑﻮده اﯾﻢ.

- ﻗﯿﻤﺖ ﭼﻨﺪین ﺧﻂ ﺗﺠﺎری ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه و ﻗﯿﻤﺖ اﺟﺎره ﮐﺸﺘﯽ ﻫﺎی ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮی ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت نشانه ﻫﺎی ﮐﻤﯽ از تسکین و ﺑﻬﺒﻮد دﯾﺪه می شود و اﺣﺘﻤﺎﻻً ﻧﺮخ ﻫﺎ در نیمه دوم ﺳﺎل ﺟﺎری میلادی ﻧﯿﺰ روﻧﺪ اﻓﺰاﯾﺸﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ، زﯾﺮا اﻓﺰایش تقاضای ﺟﻬﺎنی ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎ افزایش ﻣﺤﺪود ظرفیت ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و اﺛﺮات ﻣﺨﺮب قرنطینه های محلی (ﻧﺎﺷﯽ از ﻫﻤﻪ ﮔﯿﺮی وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ) روﺑﺮو ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ورود ظرفیت ﺟﺪﯾﺪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ، ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﮐﺸﺘﯽ راﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آن ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻧﺮخ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ را در ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺒﻞ از ﻫﻤﻪ ﮔﯿﺮی ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪ.

از ﺟﻤﻠﻪ دﻻﯾﻞ اﻓﺰاﯾﺶ اﯾﻦ قیمت ها می توان ﺑﻪ ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل در ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎی ﮐﺎﻻﻫﺎ در ﺟﻬﺎن، ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺤﺪود ﺑﺮای ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ درﯾﺎﯾﯽ، ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻧﺎﻣﺘﻌﺎدل ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ اﻗﺘﺼﺎدی در ﺳﺎل 2021، ﻟﻐﻮ ﯾﺎ ﺗﻌﻮﯾﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺣﻤﻞ درﯾﺎﯾﯽ و ازدﺣﺎم و ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﺑﻨﺎدر ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﺮای ﺗﺎﺧﯿﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد.

ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل در ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎی ﮐﺎﻻﻫﺎ در ﺟﻬﺎن ﺷﯿﻮع ﻫﻤﻪ ﮔﯿﺮی ﮐﺮوﻧﺎ در ﺟﻬﺎن، ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎی ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﺷـﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﺑﺎ قرنطینه ﻫﺎی ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در زمان های ﻣﺘﻔﺎوت از ﯾﮏ ﻃﺮف و از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﯽ در ﺧﻄﻮط اﺻﻠﯽ و ﮐﻤﺒﻮد ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮ از ﻃﺮف دیگر ﻫﻤﺮاه ﺷﺪه اﺳﺖ.

به دﻧﺒﺎل ﺑﻬﺒﻮد ﺷـﺮاﯾﻂ ﮐﺸﻮرﻫﺎ و ﭘﯿﺸـﺮﻓﺖ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ اﻗﺘﺼـﺎدی، ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ به وﯾﮋه در ﺑﺨﺶ ﺗﺠﺎرت ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺪت اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

در ﻧﺘﯿﺠﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺮای دستیاﺑﯽ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺣﻤﻞ درﯾﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻣﻮﺟﻮدی ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺷﺮکت ها ﺑﻪ ﺷﺪت رﺷﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺤﺪود ﺑﺮای ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ درﯾﺎﯾﯽ ﺑﯿﺶ از 80 درﺻﺪ از ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﮐﺎﻻﻫﺎ در ﺟﻬﺎن از ﻃﺮﯾﻖ درﯾﺎﻫﺎ و اقیانوس ها ﺻﻮرت می گیرد.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻮاﯾﯽ، زﻣﯿﻨﯽ ﯾﺎ رﯾﻠﯽ، اﻣﮑﺎن ﺟﺒﺮان ﮐﻤﺒﻮد ﻇﺮﻓﯿﺖ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ را ﻧﺪارﻧﺪ.

ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺣﻤﻞ درﯾﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺨﺶ کوچکی از اﯾﻦ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﺎﯾﺮ روش های ﺣﻤﻞ ﺷﺪه و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی اﯾﻦ بخش ها را ﻧﯿﺰ ﺗﺎ ﺣﺪودی اﻓﺰاﯾﺶ داده اﺳﺖ اﻣﺎ ﯾﻘﯿﻨﺎ می توان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ درﯾﺎﯾﯽ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻗﺎﺑﻞ اﻃﻤﯿﻨﺎﻧﯽ ﻧﺪارد.

ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻧﺎﻣﺘﻌﺎدل ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ اﻗﺘﺼﺎدی در ﺳﺎل 2021 ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﮐﺎﻻ های ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺒﻞ از ﻫﻤﻪ ﮔﯿﺮی ﺻﺎدر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ، در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﺎﻻتﻣﺘﺤﺪه، ﺻﺎدرات ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ تولید، دارای ﻋﻘﺐاﻓﺘﺎدﮔﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ای اﺳﺖ.

ﺗﺠﺎرت ﮐﺎﻻﻫﺎ در ﺣﺎﻟﯽ اﻓﺰایش ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺸﻮر های ﺑﺰرگ ﺗﺠﺎری ﺑﻠﮑﻪ ﺷﺮکای ﺗﺠﺎری آﻧﻬﺎ نیز در ﺣﺎل ﺑﻬﺒﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺑﺎ وﺟﻮد رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺮ ﺳﺮ ظرفیت ﺣﻤﻞ ﺑﺎر اقیانوسی، ﺑﺎزیابی ﻧﺎﻣﺘﻌﺎدل ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺸﮑﻼت ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎنی از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮﻫﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﺟﺎﺑﺠﺎ ﺷﺪه را تشدید ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﻫﻤﻪ این ها ﻓﺸﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮ ﻧﺮخ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ در ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﻟﻐﻮ ﯾﺎ ﺗﻌﻮﯾﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺣﻤﻞ درﯾﺎﯾﯽ اﮔﺮ ﭼﻪ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎنی، ظرفیت مسیر های اصلیﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺧﻮد، ﻗﺒﻞ از ﻣﺤﺪودیتﻫﺎی اصلی در ﺳﺎل 2020 رسیده اﺳﺖ، ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﮐﻨﺴﻞ ﺷﺪن ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﯾﺎ ﺗﻌﻮﯾﻖ آن از ﻃﺮف ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﯽ ﻫﺎ و ﺑﻨﺎدر در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ اول ﺳﺎل ﺟﺎری ﺑﻪ 10 درﺻﺪ ظرفیت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺷﺪه رﺳﯿﺪ.

ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ از ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﯾﻂ در اﯾﻦ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﻫﺪه می شود، اﻣﺎ اﺧﺘﻼل و ﻓﺸﺮدﮔﯽ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ می تواند ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ از دﺳــﺖ رﻓﺘﻦ ﺑﺨﺸﯽ از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎ ﺷﻮد.

ازدﺣﺎم و ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﺑﻨﺎدر ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﺮای ﺗﺎﺧﯿﺮ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻟﻐﻮ ﺷﺪه ﺣﻤﻞ و تاخیر ها را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ، ازدﺣﺎم در ﺑﻨﺎدر بخشی از ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ.

ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﯽ در ﺳـﺎل 2021 ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل 2020 ﺑﻬﺒﻮد ﻧﺴﺒﯽ داﺷﺘﻪ اﺳـﺖ، ﺑﺮﺧﯽ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺣﺎﮐﯽ از آن است ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻋﻤﻠﮑﺮد در ﺣﺎل ﺑﻬﺒﻮد اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﮐﺸﺘﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺧﻮد می رﺳﻨﺪ از ﻣﺎه آورﯾﻞ ﺷـﺮوع ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺘﻪ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺎﺧﯿﺮﻫﺎ در ﺣﺎل ﺑﻬﺒﻮد اﺳﺖ، ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻋﻤﻠﮑﺮد کلی در ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮﯾﻦ رﮐﻮرد در ده ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.

اﺛﺮات اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺣﻤﻞ درﯾﺎﯾﯽ ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد و قیمت های ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻮج ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎی ﻧﺠﻮﻣﯽ ﺣﻤﻞ ﮐﺎﻻ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺴﯿﺎر زودﺗﺮ از آﻧﭽﻪ اﻧﺘﻈﺎر دارﯾﺪ، ﺑﻪ ﮐﯿﻒ ﭘﻮﻟﺘﺎن ﺑﺮﺳﺪ.

اﯾﻦ ﻫﺸﺪاری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺑﻠﻮﻣﺒﺮگ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﺷﻮاﻫﺪی ﺗﺎزه از ﺻﻨﻌﺖ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ درﯾﺎﯾﯽ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﺑﻠﻮﻣﺒﺮگ ﻫﺸﺪار داده اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺎ در ﮐﻤﯿﻦ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎﻻﻫﺎ از ﻓﻨﺠﺎن ﭼﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﻧﻮﺷﯿﺪ ﺗﺎ اﺳﺒﺎب ﺑﺎزی ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪﺗﺎن ﻣﯽ ﺧﺮﯾﺪ، اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺣﻤﻞ ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮ از ﻣﺒﺪا ﭼﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ اﯾﺮان در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﯿﺶ از 5000 دﻻر افزایش داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ می تواﻧﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺣﻤﻞ ﺷﺪه را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ.

ﺑﻪ ﻋﻨﻮان نمونه می توان اﺛﺮ اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ را روی ﻗﯿﻤﺖ ﺣﻤﻞ ﻗﻄﻌﺎت منفصله ﺧﻮدرو از ﭼﯿﻦ ﺑﻪ ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎس را ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﺮد.

در ﻫﺮ ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮ 40 ﻓﻮت، قطعات 2.

2 دستگاه ﺧﻮدرو ﺳﻮاری در آن جای می گیرد که 5000 دلار ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺣﻤﻞ ﻫﺮ ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮ افزایش داشته است.

در مجموع ﺣﻤﻞ ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﺧﻮدرو ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﺗﻌﺮﻓﻪ ﮔﻤﺮﮐﯽ 32 درﺻﺪ، ﻣﻌﺎدل 3000 دﻻر اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ داشته است.


کلید واژه ها: ظرفیت - قرنطینه - میلادی - افزایش - سال 2020 - هزینه - خودرو - نشانه - تسکین - هزار - مسیر - محلی - نیمه - ورود

آخرین اخبار سرویس:
راهنمای خرید کاپشن و پالتو + 6 نکته کاربردی و مهم

هزینه 136 میلیارد ریالی برای طرح های برق رسانی گناباد

یک سوم ترانس های منصوبه در شبکه برق عمری بیش از 30 سال دارند

تولید 120 هزار تن ذرت علوفه ای در جغتای خراسان رضوی

تمرکز بر رفع موانع تولید از برنامه های اصلی استان تهران است

قیمت مصوب مرغ در اصفهان به 27 هزار و 950 تومان افزایش یافت

قیمت انواع تردمیل در بازار

ریسک تورم جدی است!

تجلیل از 17 برگزیده بخش تولید و استاندارد در فارس

سهام شناور آزاد شرکتهای بورسی و فرابورسی برای دوره یکساله منتهی به 6 ماهه نخست سال منتشر شد

آئودی A3 مدل 2022؛ سدان اسپرت و قدرتمند

کمتر از 30 درصد دانش آموزان جذب رشته های فنی می شوند

قیمت سهام عدالت امروز 29 مهر ماه+ جدول

بسته مکالمه ویژه هفته وحدت مختص تمامی مشترکان همراه اول

پلمب ساختمان بورس، معاملات سهام را متوقف نمی کند

پروژه بزرگ پتروشیمی در یزد ایجاد می شود

مبارزه با فساد و امضاهای طلایی از راهکارهای مهم در مسیر توسعه اقتصادی است

برداشت کدوحلوایی از مزارع شهرستان مشگین شهر

تجارت 16 میلیارد دلاری ایران با اعضای پیمان شانگ های

وضعیت ارزش سبد سهام عدالت در پایان مهرماه

بورس تهران پلمب شد

بورس تهران پلمپ نشده است

استفاده از سوخت مازوت امسال زودتر آغاز شد

شهرداری بورس تهران را پلمب کرد

پارکینگ مدیران بورس به دلیل بدهی پلمب شده است؛ درب ورودی تالار عمومی باز است

ایران خودرو ارزانترین ماشین تاریخ را عرضه می کند

رشد 14 درصدی صادرات خراسان رضوی طی 6 ماهه اول سال جاری

وزارت نفت صرفه جویی را از خودش آغاز کرد

بورس تهران پلمب نشده است

ثبت نام ایران خودرو امروز 29 مهر 1400+ لینک ثبت نام و قیمت ایران خودرو

تجارت 16 میلیارد دلاری ایران با اعضای پیمان شانگهای در 6 ماه 1400

ایجاد پروژه بزرگ صنعتی پتروشیمی در یزد/ ضرورت همراهی واحدهای بزرگ صنعتی معدنی یزد در اجرای پروژه

صادرات بیش از 13 میلیون تن کالا از بنادر استان بوشهر

ورود دادستانی به موضوع گردشگری روستای امند/ آیا امند منطقه گردشگری می شود؟

بورس تهران پلمب نشده است

موافقت بانک مرکزی با بانک شدن موسسه اعتباری ملل

میشل عون: تحقیقات کیفری مالی لبنان از امروز آغاز می شود

جهش قیمت طلا برای سومین روز متوالی

اطلاعیه اختلال موقت در سامانه های اینترنت بانک و همراه بانک

طول عمرغشاء سقف متحرک پارچه ای چند سال است؟

80 درصد زندانیان سراسر کشور مشغول به کار می شوند

کاهش محسوس مبتلایان به کرونا در گچساران

60 درصد سوخت جایگزین نیروگاه ها برای کاهش خاموشی برق و گاز در زمستان تأمین شد

قیمت پر طرفدارترین دوربین های عکاسی در بازار

ساختمان بورس تهران پلمب نشده است

قیمت تیبا و ساینا در بازار امروز 29 مهر 1400

امروز بازی دلار کاهشی بود/ دلار 48 تومان ریخت

افزایش قیمت ها در بازار طلا و سکه ؛ 29 مهر 1400

آغاز به کار نمایشگاه محصولات تولیدی زندانیان در سمنان

رییس اتاق بازرگانی بوشهر خواستار راه اندازی دستگاه ایکس ری در بندر صادراتی دیر شد

پلمب شدن درب پارکینگ مدیران بورس به دلیل بدهی هزار میلیارد تومانی

برای صادرکنندگان فرش قرمز پهن کنید!

نماینده مردم نجف آباد: نگاه گردشگری به استان اصفهان باید تغییر کند

نوسازی 4 هزار و 250 دستگاه تاکسی فرسوده

155 هزار تن محصول از نخیلات استان بوشهر برداشت شد

چرا بورس تهران پلمب شد؟

جزییات جدید از افزایش حقوق ها

شهرداری بورس تهران را پلمپ کرد/ عکس

کارگروه ویژه مصلحین اقتصادی در استان کرمان تشکیل شد

جریان پلمب بورس تهران چه بود؟

بورس تهران پلمب نشده است

آپکو؛ برند سفارشی سازی در صنعت خودرویی ایران

شهر بالیکسیر با آب و هوای مدیترانه ای

بورس در هفته گذشته چه نوساناتی را پشت سر گذاشت؟

کدام کشور های اروپایی بالاترین و کم ترین قیمت برق و گاز را دارند؟

بورس تهران پلمب نشده است/ پلمب درب پارکینگ مدیران به علت بدهی هزار میلیاردی

بی توجهی صنایع بزرگ استان ایلام به استخدام های بومی ادامه دارد

104 هزار کامیون و 3800 اتوبوس فرسوده در جاده ها تردد می کنند

بورس تهران پلمب نشده است

چالش ها و راهکارهای توسعه صادرات غیرنفتی در ایران به مناسبت روز ملی صادرات

خشکسالی پُرباران ترین استان کشور

آغاز بکار نمایشگاه محصولات تولیدی زندانیان در سمنان

سوءتغذیه مردم محروم جنوب استان کرمان را تهدید می کند

قیمت ارزهای دیجیتال امروز 29 مهرماه 1400

قیمت امروز خودروهای داخلی و خارجی

مرغ در بازار نایاب شد | شهروندان تا بزرگ شدن جوجه ها صبر کنند

اقامت گردشگران در استان سمنان افزایش می یابد

اکسپو دوبی فرصتی برای معرفی ظرفیت های مناطق آزاد کشور است

قیمت سکه و قیمت طلا امروز 29 مهر 1400

قیمت بیت کوین رکورد تاریخی جدیدی زد

قیمت پراید در بازار امروز 29 مهر 1400

به مناسبت روز صادرات: پیچ و خم های صادرات از زبان صادرکننده نمونه سال 99

معرفی جدیدترین فرش های ماشینی سال 1400

بخشنامه بودجه 1401 نویدبخش تحولات ساختار اقتصادی

شاخص کرایه مسکن در یک سال اخیر چقدر رشد داشته است؟

تاجران اجازه ندهند تجارت با حضور سوداگران آسیب ببیند/ در مورد تشکیل وزارت صادرات پیشنهاداتی شد

علت پلمب شدن ساختمان بورس چیست؟

اعطای وام به 20 هزار دستیار و دانشجوی دکتری تخصصی

پیش فروش تارا و پنج محصول دیگر ایران خودرو از فردا/ قرعه کشی سوم آبان

پاندمی اخبار جعلی برای واکسن در فضای مجازی

قیمت ارزان ترین گوشی های موبایل در بازار

حضور بخش خصوصی در بازارهای هدف بیشتر شود

آیا بورس وارد رکود شده است؟

بدهی بورس تهران به شهرداری دلیل پلمب یکی از درب های ساختمان بورس/ سایر درها در بورس تهران باز است

خروج 171 میلیارد دلار سرمایه از کشور در 16 سال

قیمت آجیل و خشکبار در 29 مهر 1400

خودکفایی 50 درصدی قطعات خاص تارا اتوماتیک

ترافیک سنگین و باران در همه جاده های شمال/ منطقه یک آزاد راه تهران-شمال تا ساعت 24:00 روز 3 آبان مسدود است

حکم بازنشستگی برای اهالی 300 روستای اردبیل

تدوین 102 طرح در کتاب فرصت های سرمایه گذاری خراسان جنوبی

اﻓﺰاﯾﺶ سه هزار دلاری ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺣﻤﻞ ﻗﻄﻌﺎت ﻣﻨﻔﺼﻠﻪ خودرو از ﭼﯿﻦ ﺑﻪ اﯾﺮان

اﻓﺰاﯾﺶ سه هزار دلاری ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺣﻤﻞ ﻗﻄﻌﺎت ﻣﻨﻔﺼﻠﻪ خودرو از ﭼﯿﻦ ﺑﻪ اﯾﺮان