مطالب مرتبط:
قیمت خودرو در بازار آزاد؛ یکم مهر 1400
مردم در برزخ خودرویی/ آیا طرح دیگری برای کنترل بازار خودرو وجود دارد یا خیر؟!
اعتراف سازمان ثبت اسناد کشور به سندیت قانونی برگ سبز خودرو
فروش فوق العاده رانا پلاس سقف شیشه ای ایران خودرو آغاز شد
مخالفت هیئت عالی نظارت مجمع با واردات خودرو به روش مجلس
-160 5 + 1
یارانه ها
مسکن مهر
قیمت جهانی طلا
قیمت روز طلا و ارز
قیمت جهانی نفت
اخبار نرخ ارز
قیمت طلا
قیمت سکه
آب و هوا
بازار کار
افغانستان
تاجیکستان
استانها
ویدئو های ورزشی
طنز و کاریکاتور
بازار آتی سکه
پنجشنبه، 1 مهر 1400 ساعت 15:052021-09-23اقتصادي

اﻓﺰاﯾﺶ سه هزار دلاری ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺣﻤﻞ ﻗﻄﻌﺎت ﻣﻨﻔﺼﻠﻪ خودرو از ﭼﯿﻦ ﺑﻪ اﯾﺮان


هزینه های ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ درﯾﺎﯾﯽ از ﭘﺎییز سال 2020 ﺑﻪ ﺷﺪت در ﺣﺎل اﻓﺰایش اﺳﺖ، اﻣﺎ در ﻣﺎه ﻫﺎی اول ﺳﺎل ﺟﺎری ﺷﺎﻫﺪ ﺟﻬﺶ ﺟﺪیدی در ﻧﺮخ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ اﻧﻮاع ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮ در مسیر های اصلی ﺗﺠﺎری ﺑﻮده اﯾﻢ.

- ﻗﯿﻤﺖ ﭼﻨﺪین ﺧﻂ ﺗﺠﺎری ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه و ﻗﯿﻤﺖ اﺟﺎره ﮐﺸﺘﯽ ﻫﺎی ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮی ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ در ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت نشانه ﻫﺎی ﮐﻤﯽ از تسکین و ﺑﻬﺒﻮد دﯾﺪه می شود و اﺣﺘﻤﺎﻻً ﻧﺮخ ﻫﺎ در نیمه دوم ﺳﺎل ﺟﺎری میلادی ﻧﯿﺰ روﻧﺪ اﻓﺰاﯾﺸﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ، زﯾﺮا اﻓﺰایش تقاضای ﺟﻬﺎنی ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎ افزایش ﻣﺤﺪود ظرفیت ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و اﺛﺮات ﻣﺨﺮب قرنطینه های محلی (ﻧﺎﺷﯽ از ﻫﻤﻪ ﮔﯿﺮی وﯾﺮوس ﮐﺮوﻧﺎ) روﺑﺮو ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ورود ظرفیت ﺟﺪﯾﺪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ، ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﮐﺸﺘﯽ راﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آن ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻧﺮخ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ را در ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺒﻞ از ﻫﻤﻪ ﮔﯿﺮی ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪ.

از ﺟﻤﻠﻪ دﻻﯾﻞ اﻓﺰاﯾﺶ اﯾﻦ قیمت ها می توان ﺑﻪ ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل در ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎی ﮐﺎﻻﻫﺎ در ﺟﻬﺎن، ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺤﺪود ﺑﺮای ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ درﯾﺎﯾﯽ، ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻧﺎﻣﺘﻌﺎدل ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ اﻗﺘﺼﺎدی در ﺳﺎل 2021، ﻟﻐﻮ ﯾﺎ ﺗﻌﻮﯾﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺣﻤﻞ درﯾﺎﯾﯽ و ازدﺣﺎم و ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﺑﻨﺎدر ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﺮای ﺗﺎﺧﯿﺮ اﺷﺎره ﮐﺮد.

ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل در ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎی ﮐﺎﻻﻫﺎ در ﺟﻬﺎن ﺷﯿﻮع ﻫﻤﻪ ﮔﯿﺮی ﮐﺮوﻧﺎ در ﺟﻬﺎن، ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻋﺮﺿﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎی ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﺷـﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﺑﺎ قرنطینه ﻫﺎی ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در زمان های ﻣﺘﻔﺎوت از ﯾﮏ ﻃﺮف و از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﯽ در ﺧﻄﻮط اﺻﻠﯽ و ﮐﻤﺒﻮد ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮ از ﻃﺮف دیگر ﻫﻤﺮاه ﺷﺪه اﺳﺖ.

به دﻧﺒﺎل ﺑﻬﺒﻮد ﺷـﺮاﯾﻂ ﮐﺸﻮرﻫﺎ و ﭘﯿﺸـﺮﻓﺖ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ اﻗﺘﺼـﺎدی، ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ به وﯾﮋه در ﺑﺨﺶ ﺗﺠﺎرت ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺪت اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

در ﻧﺘﯿﺠﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺮای دستیاﺑﯽ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺣﻤﻞ درﯾﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻣﻮﺟﻮدی ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺷﺮکت ها ﺑﻪ ﺷﺪت رﺷﺪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﺤﺪود ﺑﺮای ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ درﯾﺎﯾﯽ ﺑﯿﺶ از 80 درﺻﺪ از ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﮐﺎﻻﻫﺎ در ﺟﻬﺎن از ﻃﺮﯾﻖ درﯾﺎﻫﺎ و اقیانوس ها ﺻﻮرت می گیرد.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻮاﯾﯽ، زﻣﯿﻨﯽ ﯾﺎ رﯾﻠﯽ، اﻣﮑﺎن ﺟﺒﺮان ﮐﻤﺒﻮد ﻇﺮﻓﯿﺖ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ را ﻧﺪارﻧﺪ.

ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺣﻤﻞ درﯾﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺨﺶ کوچکی از اﯾﻦ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﺎﯾﺮ روش های ﺣﻤﻞ ﺷﺪه و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی اﯾﻦ بخش ها را ﻧﯿﺰ ﺗﺎ ﺣﺪودی اﻓﺰاﯾﺶ داده اﺳﺖ اﻣﺎ ﯾﻘﯿﻨﺎ می توان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ درﯾﺎﯾﯽ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻗﺎﺑﻞ اﻃﻤﯿﻨﺎﻧﯽ ﻧﺪارد.

ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻧﺎﻣﺘﻌﺎدل ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ اﻗﺘﺼﺎدی در ﺳﺎل 2021 ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﮐﺎﻻ های ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻗﺒﻞ از ﻫﻤﻪ ﮔﯿﺮی ﺻﺎدر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ، در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﺎﻻتﻣﺘﺤﺪه، ﺻﺎدرات ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ تولید، دارای ﻋﻘﺐاﻓﺘﺎدﮔﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ای اﺳﺖ.

ﺗﺠﺎرت ﮐﺎﻻﻫﺎ در ﺣﺎﻟﯽ اﻓﺰایش ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺸﻮر های ﺑﺰرگ ﺗﺠﺎری ﺑﻠﮑﻪ ﺷﺮکای ﺗﺠﺎری آﻧﻬﺎ نیز در ﺣﺎل ﺑﻬﺒﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺑﺎ وﺟﻮد رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺮ ﺳﺮ ظرفیت ﺣﻤﻞ ﺑﺎر اقیانوسی، ﺑﺎزیابی ﻧﺎﻣﺘﻌﺎدل ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺸﮑﻼت ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎنی از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮﻫﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﺟﺎﺑﺠﺎ ﺷﺪه را تشدید ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﻫﻤﻪ این ها ﻓﺸﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮ ﻧﺮخ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ در ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

ﻟﻐﻮ ﯾﺎ ﺗﻌﻮﯾﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺣﻤﻞ درﯾﺎﯾﯽ اﮔﺮ ﭼﻪ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎنی، ظرفیت مسیر های اصلیﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺧﻮد، ﻗﺒﻞ از ﻣﺤﺪودیتﻫﺎی اصلی در ﺳﺎل 2020 رسیده اﺳﺖ، ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﮐﻨﺴﻞ ﺷﺪن ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﯾﺎ ﺗﻌﻮﯾﻖ آن از ﻃﺮف ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﯽ ﻫﺎ و ﺑﻨﺎدر در ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ اول ﺳﺎل ﺟﺎری ﺑﻪ 10 درﺻﺪ ظرفیت ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﺷﺪه رﺳﯿﺪ.

ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ از ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﯾﻂ در اﯾﻦ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﻫﺪه می شود، اﻣﺎ اﺧﺘﻼل و ﻓﺸﺮدﮔﯽ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ می تواند ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ از دﺳــﺖ رﻓﺘﻦ ﺑﺨﺸﯽ از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎ ﺷﻮد.

ازدﺣﺎم و ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ ﺑﻨﺎدر ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﺮای ﺗﺎﺧﯿﺮ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻟﻐﻮ ﺷﺪه ﺣﻤﻞ و تاخیر ها را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ، ازدﺣﺎم در ﺑﻨﺎدر بخشی از ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ.

ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﺸﺘﯿﺮاﻧﯽ در ﺳـﺎل 2021 ﻧﺴـﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل 2020 ﺑﻬﺒﻮد ﻧﺴﺒﯽ داﺷﺘﻪ اﺳـﺖ، ﺑﺮﺧﯽ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺣﺎﮐﯽ از آن است ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻋﻤﻠﮑﺮد در ﺣﺎل ﺑﻬﺒﻮد اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﮐﺸﺘﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺧﻮد می رﺳﻨﺪ از ﻣﺎه آورﯾﻞ ﺷـﺮوع ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺘﻪ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺗﺎﺧﯿﺮﻫﺎ در ﺣﺎل ﺑﻬﺒﻮد اﺳﺖ، ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻋﻤﻠﮑﺮد کلی در ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮﯾﻦ رﮐﻮرد در ده ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ.

اﺛﺮات اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﺣﻤﻞ درﯾﺎﯾﯽ ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد و قیمت های ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻮج ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎی ﻧﺠﻮﻣﯽ ﺣﻤﻞ ﮐﺎﻻ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺴﯿﺎر زودﺗﺮ از آﻧﭽﻪ اﻧﺘﻈﺎر دارﯾﺪ، ﺑﻪ ﮐﯿﻒ ﭘﻮﻟﺘﺎن ﺑﺮﺳﺪ.

اﯾﻦ ﻫﺸﺪاری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺑﻠﻮﻣﺒﺮگ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﺷﻮاﻫﺪی ﺗﺎزه از ﺻﻨﻌﺖ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ درﯾﺎﯾﯽ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﺑﻠﻮﻣﺒﺮگ ﻫﺸﺪار داده اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺎ در ﮐﻤﯿﻦ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎﻻﻫﺎ از ﻓﻨﺠﺎن ﭼﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﻣﯽ ﻧﻮﺷﯿﺪ ﺗﺎ اﺳﺒﺎب ﺑﺎزی ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻓﺮزﻧﺪﺗﺎن ﻣﯽ ﺧﺮﯾﺪ، اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺣﻤﻞ ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮ از ﻣﺒﺪا ﭼﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ اﯾﺮان در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﯿﺶ از 5000 دﻻر افزایش داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ می تواﻧﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺣﻤﻞ ﺷﺪه را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ.

ﺑﻪ ﻋﻨﻮان نمونه می توان اﺛﺮ اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ را روی ﻗﯿﻤﺖ ﺣﻤﻞ ﻗﻄﻌﺎت منفصله ﺧﻮدرو از ﭼﯿﻦ ﺑﻪ ﺑﻨﺪر ﻋﺒﺎس را ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﺮد.

در ﻫﺮ ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮ 40 ﻓﻮت، قطعات 2.

2 دستگاه ﺧﻮدرو ﺳﻮاری در آن جای می گیرد که 5000 دلار ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺣﻤﻞ ﻫﺮ ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮ افزایش داشته است.

در مجموع ﺣﻤﻞ ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﺧﻮدرو ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﺗﻌﺮﻓﻪ ﮔﻤﺮﮐﯽ 32 درﺻﺪ، ﻣﻌﺎدل 3000 دﻻر اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ داشته است.


کلید واژه ها: ظرفیت - قرنطینه - میلادی - افزایش - سال 2020 - هزینه - خودرو - نشانه - تسکین - هزار - مسیر - محلی - نیمه - ورود

آخرین اخبار سرویس:
بوشهر، سومین تولید کننده کنجد کشور

گرانفروشی ریشه در قیمت گذاری واحدهای تولیدی دارد

استخدام ویزیتور با حقوق ثابت، پورسانت و بیمه در تهران

فناوران مشکل احداث سدهای زیرزمینی را رفع می کنند

برای ورود به کدام کشورها ارائه کارت واکسن الزامی است؟

استخدام کارشناس فروش تلفنی و ویزیتور با حقوق ثابت، پورسانت و بیمه در تهران

سفره مردم در انتظار تعیین تکلیف ته لنجی ها| دستور رییس جمهور گره گشا می شود؟

استخدام مدیر بهره برداری در شرکت نیکان آموت در تهران

دلار صد تومان گران شد/ یورو چند؟

قیمت انواع نهاده های دامی و محصولات کشاورزی 25 مهر 1400

کنترل بازار اجاره مسکن نیازمند قانون است

خانه «سالاری» به فروش گذاشته شد

100 میلیون وام برای ازدواج زوجین روستایی و عشایری دهه شصتی

تنها 10 تالاردار بهره مند از تسهیلات کرونایی!

تجمعات کارگری پایان یافت/ معدن کاران مشغول کار هستند

مسیر سقوط 40 درصدی قیمت خودروهای وارداتی

اهدای جوایز برندگان جشنواره نیک آفرین

آخرین نرخ دلار و یورو در صرافی ملی

مسکن ترکیه در 2 سناریو

تولید سالانه 3400 تن تخم مرغ در چهارمحال و بختیاری/ کمبود نهاده دامی نداریم

در شرایط کرونا چندان لطمه ای به بازار صنایع غذایی وارد نشد

هدررفت آب در روستای طولیان/اینجا آب مایه عذاب است+فیلم

کاهش بارندگی ها اثرات زیادی بر کاهش منابع آبی تفرش دارد

وقف زمینی به ارزش 1.4 میلیارد ریال در شهرستان گناوه

لزوم افزایش مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در قم

تلاطم های بی پایان؛ مرغِ بازار همچنان یک پا دارد

500 محصول تولیدی در اردبیل تحت پوشش استاندارد است

تامین 138 درصد از درآمد مصوب هرمزگان در 6 ماهه سالجاری

سراب، شهرستانی که کمترین تغییر کاربری اراضی انجام گرفته است

ورشکسته هایی که تسهیلات گرفته اند

نرخ بیکاری در البرز تک رقمی شد

قیمت مسکن تا پایان سال گران نمی شود

استخدام کاردان دامپزشکی با بیمه در شرکت آویژه دانه پارس در شهرک صنعتی شیراز

بسیج 17 میلیون بسته کمک معیشتی بین نیازمندان توزیع کرد

تولید 5 هزار فرآورده گیاهی توسط دانش بنیان ها / افزایش 250 هزار هکتاری سطح زیرکشت گیاهان دارویی

استخدام مهندس صنایع در شرکت نوآوران صنعت سبز پارس در خوزستان

آرامش نسبی در بازار رمزارزها

احتمال تزریق دُز سوم واکسن کرونا از آبان

تزریق 1 میلیون و 500 هزار واکسن کرونا در لرستان

نرخ رسمی انواع ارز بدون تغییر؛ 25 مهر 1400

تاکید بر گسترش روابط اقتصادی بین ایران و روسیه

اختصاص بخشی از پول اوراق مشارکت به ساخت 15 رام قطار برای مترو

برداشت یک هزار 450 تن انار از باغات آذربایجان غربی

253 میلیارد تومان اعتبار مصوب برای اجرای طرح های آب و خاک در سیستان و بلوچستان

شرط اقامت 5 روزه برای دریافت دوز دوم واکسن در ارمنستان

توسعه شبکه های حرفه ای لجستیکی در دستور کار

خبر مهم بانک مرکزی برای بورس چیست؟

استخدام تراشکار، کارشناس تعمیرات و نگهداری، سرپرست تولید و تکنسین نقشه کشی

تعلل در تزریق پول صندوق توسعه ملی به بورس

محله محوری و سرای محله راهی برای کاهش معضلات شیراز

مصرف برق در ایلام 10 درصد افزایش یافت

رشد 40 درصدی تجارت با اوراسیا

پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعی مددجویان کمیته امداد تهرانی

تبدیل شیبا به کوین؟جابه جایی 260 میلیارد!

در ماه های سرد امسال کمبود گاز داریم؟

وضعیت بورس امروز 25 مهر 1400

این خودروها روند نزولی قیمت داشتند+ جدول

خوزستان،رتبه چهارم کشور در خدمات دهی جاده ای

هفت ایده جذاب با پارچه چرم برای پاییز

قیمت ارز های دیجیتالی امروز 25 مهر 1400 | بیت کوین در یک قدمی ریزش قرار دارد؟

الزامات و قیود برنامه ثبات اقتصادی در لایحه بودجه 1401/ تا یک سال آینده جلوی افزایش و تک نرخی شدن نرخ ارز را بگیرید

مترو کرج حالا حالاها راه اندازی نمی شود!

بورس بازهم سبزپوش شد

استخدام کارشناس منابع انسانی با بیمه، بیمه تکمیلی، وعده غذایی از تهران

ورود 6 میلیون دُز واکسن سینوفارم به کشور

انجام فرآیند صدور کارت بهداشت کسبه بوشهر در دفترهای پیشخوان دولت

تشنگی بوشهر در کنار 600 کیلومتر مرز آبی

استخدام کارشناس منابع انسانی با بیمه، بیمه تکمیلی، وعده غذایی از 7 استان

افزایش پلکانی حقوق کارمندان

استخدام تحصیلدار و کارپرداز در کارگزاری بیمه تدبیر پوشش سگال در تهران

برنج را از دیوار ارزانتر بخرید

مستاجران وام ودیعه مسکن را گرفتند؟

میزان مصرف آب شرب یک خانواده ایرانی در روز چقدر است؟

انتخاب راهبرد صحیح قیمت گذاری دولتی

خبر محکومیت مدیران بانک مرکزی شائبه برانگیز است/عناصر قانونی،مادی و معنوی جرم محقق نیست

آغاز برداشت زعفران از مزارع بخش رخ

راه اندازی مرکز نیکوکاری حمایت از زوج های نابارور در کرمان

فیلم| توزیع 300 بسته نوشت افزار در قالب طرح مهر احسان

تخلیه و بارگیری بیش از 35 هزار TEU کانتینر یخچالی در بنادر غرب هرمزگان

بیت کوین در دامنه قله تاریخی؟

صادرات و تنظیم بازار در اولویت برنامه های کوتاه مدت وزارت صمت

از «صادرات 25 هزار تن برنج چمپا به شوروی» تا «مثبت شدن رشد اقتصادی»

آخرین قیمت خرید مسکن یکشنبه 25 مهر

خط قرمزهای سازمان اوج/ درآمد 90 میلیاردی اوج از تولیداتش

توانایی حیرت انگیز گوش حیوانات

برگرداندن گواهی سهام 50 میلیارد ریالی به صاحب آن

تصویب 253 میلیارد تومان اعتبار برای اجرای طرح های آب و خاک در سیستان و بلوچستان

4 تهدید برای آینده اقتصاد ایران

ابلاغ ساختاربرنامه ها و پروژه های جدید وزارت صمت

استخدام سرپرست ماشین آلات در یک شرکت معتبر در فارس

کاهش 28 درصدی حجم مخازن سدهای کشور

جریمه 99 میلیاردی برای عرضه خارج از شبکه خمیر مایه در اردبیل

مقابله با تغییر کاربری اراضی کشاورزی قزوین بیش از 400 درصد افزایش یافت/ حل مشکلات صنایع با بازدیدهای میدانی

برگزاری بیست و دومین همایش صنایع دریایی؛ 11 محور فناورانه تعیین شد

برداشت میگو در 50 درصد استخرهای استان بوشهر/ تولید افزایش می یابد

استخدام 4 عنوان شغلی در یک شرکت معتبر فنی مهندسی در فارس

سه شنبه روز موعود برای واردات خودرو

عرضه 92 هزار تن آهن اسفنجی و گندله سنگ آهن

بازدید مدیرکل اکتشاف وزارت صمت از معدن هیرد

محمودزاده: تصویب آیین نامه اجاره داری تحول بزرگی در بازار اجاره بها ایجاد خواهد کرد

اﻓﺰاﯾﺶ سه هزار دلاری ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺣﻤﻞ ﻗﻄﻌﺎت ﻣﻨﻔﺼﻠﻪ خودرو از ﭼﯿﻦ ﺑﻪ اﯾﺮان

اﻓﺰاﯾﺶ سه هزار دلاری ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺣﻤﻞ ﻗﻄﻌﺎت ﻣﻨﻔﺼﻠﻪ خودرو از ﭼﯿﻦ ﺑﻪ اﯾﺮان