موضوعات داغ: - سيدجلال حسيني - نازنين ملايي - دور مقدماتي - واردات واكسن - فوتبال ايران - پايگاه خبري - بيماران كرونايي - بازي هاي المپيك - پليس مبارزه با مواد مخدر - مركز پژوهش هاي مجلس - رييس جمهور اروگوئه - لامبورگيني - تيم ملي فوتبال دختران جوان - شب نشيني - تخريب اموال عمومي - شعر آييني - گيني پسند - مقام مسوول مركز مديريت راه ها - ميان گران - واحدهاي صنعتي - عادي انگاري مردم - عضو شوراي ائتلاف نيروهاي انقلاب - وام بافت

مطالب مرتبط:
دانش آموزان ایرانی واکسن ضد کرونای انستیتو پاستور میزنند
روسیه واکسن کرونای آدامسی می سازد
خودمان توانستیم: افتخار و غرور با واکسن تمام ایرانی فخراوک
دانستنی هایی درباره واکسن کرونای انستیتو پاستور
سنگاپور واکسن کرونای چینی سینوواک را در درمانگاه های خصوصی به مردم عرضه می کند
-65 5 + 1
یارانه ها
مسکن مهر
قیمت جهانی طلا
قیمت روز طلا و ارز
قیمت جهانی نفت
اخبار نرخ ارز
قیمت طلا
قیمت سکه
آب و هوا
بازار کار
افغانستان
تاجیکستان
استانها
ویدئو های ورزشی
طنز و کاریکاتور
بازار آتی سکه
شنبه، 29 خرداد 1400 ساعت 10:202021-06-19پزشكي

واکسن کرونای ایرانی کاملا سالم است! / عوارض ناشی از واکسن وطنی ناچیز بوده است!


براساس گزارش منتشر شده از سوی وزارت بهداشت مطالعه بالینی واکسن کرونای برکت تـا تاریـخ 24 خـرداد 1400 نشـان می دهد کــه واکسـن کووایــران در دوز 5 میکروگرم به خوبـی تحمـل می شود و تـاکنـون هیـچ حادثه نامطلـوب و تلخی در این زمینه و پس از تزریق واکسـن مشـاهده نشـده اسـت.

- به گزارش سایت قطره و به نقل ازخبرنگار اجتماعی خبرگزاری موج، مطابق این گزارش وزارت بهداشت، اولیـن مطالعـه کارآزمایی بالینی واکسـن از تاریـخ نهم دی ماه 1399 آغـاز و در 14 اسفند ماه 1399 بـا تزریـق دوم آخریـن داوطلـب به پایان رسید.

براساس گزارش منتشر شده گویا در این فاز 56 داوطلـب بـه صـورت تصادفـی به سـه گـروه پلاسـبو (دارونما) با هشت نفر، واکسـن 3 میکروگـرم با 24 نفـر و واکسـن 5 میکروگـرم با 24 نفـر تخصیـص داده شـده است.

این گزارش شامل دو بخش اصلی است.

در بخش نخست آن، به روند چگونگی اجرای فازهای مختلف این پژوهش اشاره شده و در فصل دوم با تحلیل داده ها، نتایج نهایی تزریق واکسن کرونا منتشر شده است.

در این گزارش با اشاره به فــاز 2 واکســن کووایــران برکــت که از تاریــخ 25 اسفند ماه 1399 تا چهارم خرداد ماه 1400 طول کشید آمده است: تعـداد 280 داوطلـب شامل 200 شـرکت کننـده 18 تا 50 سال و 80 شـرکت کننـده 51 تا 75 سـال در این فاز شرکت داشتند که واکسـن 5 میکروگـرم برای 224 نفـر و پلاسـبو برای 56 نفـر را بـه صـورت دو دوز تزریـق عضلانـی بـه فاصلـه 28 روز، با هدف اصلی بررسـی ایمنـی زایـی واکسـن 5 میکروگـرم دریافـت کردنـد.

فاز سوم مطالعه این مطالعه اما گویا فاز سومی هم دارد.

فازی که بـا هـدف اصلـی تعییـن اثربخشـی واکسـن در تاریـخ پنجم اردیبهشت ماه 1400 بـر روی جمعیـت هـدف 20 هـزار نفـر در محـدوده سـنی 18 تـا 75 سـال آغـاز شـد.

براساس این گزارش در این فاز دو سـوم شـرکت کننـدگان در ایـن مطالعـه بـه تصـادف واکسـن 5 میکروگـرم و یک سـوم افـراد پلاسـبو دریافت مـی کننـد.

نقطه، سرخط اما شاید مهمترین بخش این گزارش، قسمت نتایج حاصل از این تحقیق باشد که می تواند محکی باشد برای اثربخشی و بررسی آثار جانبی احتمالی واکسن کرونا.

در بخشی از این نتیجه درج شده در این گزارش آمده است: بررسـی داده هـای مجموعـه مطالعـات واکسـن کووایـران برکـت تـا تاریـخ 24 خـرداد 1400 نشـان می دهد کــه واکســن کووایــران در دوز 5 میکروگــرم بخوبـی تحمـل مـی شـود و تـا کنـون هیـچ رخـداد نامطلـوب جـدی مرتبـط بـا ایـن واکسـن مشـاهده نشـده اسـت.

همچنین تحلیـل عـوارض جانبـی مرتبـط ثبـت شـده در 368 داوطلـب، در فـاز یـک و فـاز دو کـه حداقـل یـک دوز واکسـن دریافـت کـرده انـد، نشـان داد کـه بیشـترین عارضه گزارش شـده توسـط داوطلبـان شـامل درد محل تزریـق، درد عضلانی، ضعـف و سـردرد مـی باشـد کـه اکثریـت آن هـا نیـازی بـه مداخلـه ی پزشـکی نداشـته و یـا بـا مصـرف مسـکن خوراکـی توسـط داوطلـب کمتـر از 24 سـاعت برطـرف شـده است.

این بخش از گزارش همچنین می افزاید: نتایـج ایمنـی زایـی مطالعـه فـاز یـک داوطلبـان کمتـر از پنجـاه سـال نشـان داد کـه پاسـخ ایمنـی ایجـاد شـده توسـط واکسـن 5 میکروگـرم نسـبت بـه 3 میکروگـرم در دو تزریق به فاصلـه ی 14 روز، پاسـخ مطلوب تـری را دو هفتـه بعـد از دوز دوم ایجـاد مـی نمایـد .

ضمن آنکه ایــن نتایــج در مطالعـه فـاز یـک 51 تـا 75 سـال نیـز تاییـد گردیـد.

اما در عین حال مهـم تریـن یافتـه ی قابـل اطمینـان در مطالعـات فـاز یـک مربوط به نتایـج تسـت خنثـی سـازی ویــروس (cVNT Test Neutralizing Virus Conventional)کــه نشــان مــی دهــد 95 درصــد ســرم افـراد دریافـت کننـده ی دو دوز واکسـن 5 میکروگـرم بـه فاصلـه دو هفتـه مـی توانـد منجـر بـه خنثـی سـازی ویـروس بـا رقـت بیـش از 16.

1 بشـود.

همچنین ادامـه ی مطالعـات واکسـن کووایـران بـا مطالعـه ی فـاز دوم بـا تزریـق واکسـن 5 میکروگـرم (بـا فاصلـه 4 هفتـه، بـر خـاف فاصلـه ی 2 هفتـه در فـاز اول) نشـان می دهد کـه هماننـد یافتـه هـای سـایر مطالعات پیشـنهاد دهنـده ی ایـن افزایـش فاصلـه ی تجویـز واکسـن، تغییـر فاصلـه ی دو هفتـه بـه 4 هفتـه، سیسـتم ایمنـی هومـورال را بطـور موثرتـری تحریـک مـی نمایـد.

از سویی این گزارش تایید می کند که براساس نتیجـه ی تسـت cVNT حـدود 94 درصـد داوطلبـان در روز 42 قـادر به خنثی سـازی ویروس وحشـی هسـتند.

ایـن مقـدار در گـروه پالسـبو 18 درصـد مشـاهده شـد کـه قابـل انتسـاب بـه ابتـلای بـدون علامـت داوطلبـان در طـول مطالعـه مـی باشـد.

و بالاخره آنکه تجمیـع نتایـج تسـت خنثـی سـازی ویـروس cVNT افـراد واکسـینه بـا دوز 5 میکروگـرم در فــاز یــک و دو نشــان می دهد کــه ســرم 93.

5 % داوطلبــان قــادر بــه خنثــی کــردن ویــروس مــی باشــد.

این گزارش در پایان با اشاره به جامعه آماری این مطالعه بیان می کند در مطالعــه فــاز 3 ،تــا تاریــخ 24 خــرداد، 90 درصــد داوطلبیــن (18 هــزار داوطلــب از مجمــوع 20 هــزار داوطلـب) تزریـق اول و بیـش از 2 هـزار داوطلـب هـر دو دوز واکسـن/ پالسـبو را دریافـت کـرده انـد.

در عین حال 230 داوطلـب بـرای اطمینـان از سـامتی جهـت ویزیـت حضـوری مراجعـه داشـته انـد که عـوارض گـزارش شـده توسـط داوطلبـان تـا کنـون همگـی عارضـه خفیـف طبقـه بنـدی شـده اسـت.

همچنین تعـداد 63 داوطلـب PCR مثبـت داشـتند کـه همگـی آن هـا قبـل از تزریـق دوم بـوده اسـت.

و در نهایت 54 داوطلـب درمـان سـرپایی دریافـت کرده انـد و 9 بیمـار در بیمارسـتان بسـتری شـده انـد کـه مراحـل درمانـی خـود را طـی مـی کننـد.

حالا با تکمیل تدریجی سایر واکسن های ایرانی باید منتظر ماند تا نتایج حاصل از بررسی این واکسن ها نیز مشخص شود.

واکسن هایی که وزیر بهداشت در مورد آنها ادعا کرده که موثرترین واکسن کرونای دنیاست!
کلید واژه ها: گزارش - وزارت بهداشت - واکسن کرونای برکت - کارآزمایی بالینی - واکسن - بالینی - بهداشت - منتشر - وزارت - نهم دی ماه - خبرگزاری - خبرنگار - اجتماعی - مطالعه - ایرانی - نهم دی - دی ماه - تزریق - مختلف - عوارض - پایان - اسفند - حادثه - تلخی - سالم - وطنی - برکت - روند - نخست - گویا

آخرین اخبار سرویس:
نحوه پیشگیری از گرمازدگی به کمک طب سنتی

روش های تهیه برنج رنگی رنگی برای تزیین

جزییات واکسیناسیون گروه های «شغلی» و «دیابتی ها» علیه کرونا/وضعیت تامین واکسن در کشور

اختلال شناختی و کاهش بهره هوشی در بهبودیافتگان کرونا

اگر نیمه شب از خواب بیدار می شوید و خوابتان نمی برد، این مطلب را بخوانید

حذف این وعده مساوی است با بیماری قلبی

آموزش تهیه دویماج آذربایجانی

وضعیت قرمز در همه شهرهای لرستان بجز رومشکان

اولویت های بهداشت روانی در محدودیت های کرونایی

مراکز ارایه خدمات بستری موقت بیماران کرونایی 1.5 برابر افزایش یافت

اولویت های بهداشت روانی در محدودیت های کرونایی

نکات تغذیه ای برای نوجوانان در حال بلوغ که باید آویزه گوش شود

روش های خانگی برای درمان کبد چرب

تسویه مطالبات سال 99 موسسات تشخیصی درمانی و پزشکان خانواده از سوی بیمه سلامت

تاثیر میزان قند خون در ایجاد خشکی دهان

افزایش 60 درصدی مشکلات روانی نوزادانی با مادر چاق

تاثیر میزان قند خون در ایجاد خشکی دهان

ورزش های هوازی موجب روند پیری سالم در مغز می شود

نکاتی برای تشخیص و درمان خانگی اگزمای صورت

هپاتیت از چه راه هایی منتقل می شود/شیوع هپاتیت A در کودکان

اثرگذاری واکسن ها بر گونه های ویروس کرونا

تاثیر قهوه در کاهش احتمال ابتلا به کووید19/ انتقال کرونا از گربه

روزانه بیش از 5 فنجان قهوه مصرف نکنید

هپاتیت از چه راه هایی منتقل می شود/شیوع هپاتیت A در کودکان

ورزش های هوازی موجب روند پیری سالم در مغز می شود

تاثیر قهوه در کاهش احتمال ابتلا به کووید19/ انتقال کرونا از گربه

بهترین ادویه جات برای لاغری سریع

علائم و راه درمان دیستروفی عضلانی چیست؟

عوارض جویدن آدامس؛ از خرابی دندان تا اختلال مفاصل فک

چطور بفهمیم فرزندمان به بلوغ زودرس رسیده است؟

استخدام راننده با حقوق ثابت و بیمه در شرکت میم دارو در تهران

تاثیر تمرینات ورزشی در درمان افسردگی

روش های خانگی برای درمان کبد چرب

8 نکته ضروری برای به خطر نیافتادن سلامتی تان در دوران قرنطینه

چگونه می توان سلامت خود را در قرنطینه حفظ کرد؟

خوراکی های غضروف ساز را بشناسید!

کنترل قندخون در پیشگیری از آلزایمر موثر است

تعجب آورترین عوارض جویدن آدامس چیست؟

استخدام کارشناس مامایی در بیمارستان سوم شعبان در تهران

نکاتی برای تشخیص و درمان خانگی اگزمای صورت

5 خوراکی سیاه رنگ که باید آنها را در رژیم غذایی خود بگنجانید

کاهش میزان رعایت پروتکل های بهداشتی در بجستان

کاهش میزان رعایت پروتکل های بهداشتی در بجستان

120 هزار دوز واکسن مشترک ایران و کوبا تحویل وزارت بهداشت شد

طرز تهیه مرغ لیمویی کباب شده

مصرف روزانه قهوه بر مغز چه تاثیری دارد؟

چطور دندان‎های سفیدی داشته باشید؟

2زایمان موفق در آمبولانس در طول یک شب در لیردف شهرستان جاسک

نقشه جدید رنگ بندی کرونا در کشور/ 285 شهر در وضعیت قرمز

گستردگی موج پنجم کرونا؛ پروتکل ها را رعایت نکنید تخت کم می آید

آیا با جواب تست آنتی بادی می توان نوع واکسن تزریق شده را تشخیص داد؟

رازهایی از بدن که از آن بی خبرید!

2زایمان موفق در آمبولانس در طول یک شب در لیردف شهرستان جاسک

بهترین گیاهان خانگی برای تصفیه هوای منزل

نقش سوداگری بخش خصوصی در تبلیغ یک دارو/ چگونه داروی رمدسیویر کمیاب و گران شد؟

آخرین پیام رامبد جوان از روی تخت کرونایی بیمارستان

اشتباهاتی که منجر به پیری زودرس می شوند!

3220 بیمار بستری کرونایی در مازندران

رنگ بندی جدید کرونایی/ تبریز هم قرمز شد

گستردگی موج پنجم کرونا/ مردم نگران پر شدن ظرفیت تخت های بیمارستانی نباشند

شناسایی 283 مورد جدید مبتلا به کرونا ویروس در ایلام

واکسیناسیون معلمان از 9 تا 25 مرداد

برای درمان موهای خشک و شکننده چه باید کرد؟

کرونا در هرمزگان؛ تعداد فوتی ها رکورد زد

نکات طلایی که پیش از ازدواج باید بدانید!

آخرین آمار کرونا در قزوین/ 6 فوتی و 559 بیمار جدید کرونایی

تزریق گسترده واکسن کرونا به خبرنگاران از شنبه

چهار توصیه کاربردی برای درمان کبد چرب

نصف واکسن تولیدی در کوبا را به ایران می دهیم

شناسایی 283 مورد جدید مبتلا به کرونا ویروس در ایلام

نیرو باغ رستوران منقل دار کمک اشپز

کرونا در هرمزگان جان 20 نفر را گرفت

بدنتان را از سلول های سرطانی پاکسازی کنید!

کرونا در هرمزگان جان 20 نفر را گرفت

نقشه جدید رنگ بندی کرونا در کشور/ 285 شهر در وضعیت قرمز

 18 نفر به آمار مبتلایان به کرونا در استان زنجان افزوده شده است

نقشه جدید رنگ بندی کرونا در کشور/ 285 شهر در وضعیت قرمز

چگونه کم کاری تیرویید را درمان کنیم؟

چگونه از سفیدشدن موها در جوانی پیشگیری کنیم؟

چگونه از شر پشه ها در امان بمانیم؟

چه چیزهایی جذابیت را از ما می گیرد؟

ترکیب جادوییِ ضد خروپف

تعجب کرونا از مهمان نوازی ایرانیان!

چهار توصیه کاربردی و مهم برای درمان کبد چرب

درمان کبد چرب با چند روش ساده و خانگی؛ از کاهش وزن و نوشیدن قهوه تا مصرف مکمل های امگا 3

«واکسیناسیون معلمان» مقدمه بازگشایی مدارس

آمار کرونا هرمزگان 7 مرداد؛ 20 فوتی و 1168 بستری

در این 7 زمان خود را وزن نکنید

طغیان کرونا در استان گیلان / ایرانی ها از سفر به خطه شمال خودداری کنند

ابتلای 351 نفر به کرونا در استان مرکزی

رکورد تعداد افراد بستری در بخش های کرونایی استان بوشهر شکسته شد

وزیر بهداشت: قرار نبود واکسن بیاوریم، مجبور شدیم

دلتا کرونا و رکورد جدید بستری ها و بیماران سرپایی در گیلان

تصاویر| آغاز واکسیناسیون خبرنگاران

رکورد تعداد افراد بستری در بخش های کرونایی استان بوشهر شکسته شد

استخدام نماینده علمی (مدرپ) در زرین رویا در شیراز

آمار کرونا یزد 7 مرداد؛ 6 فوتی و 652 ابتلای جدید

آمار کرونا همدان 7 مرداد؛ 4 فوتی و 81 ابتلای جدید

انتخاب کرونا

چهار توصیه کاربردی و مهم برای درمان کبد چرب

واکسن کرونای ایرانی کاملا سالم است! / عوارض ناشی از واکسن وطنی ناچیز بوده است!

واکسن کرونای ایرانی کاملا سالم است! / عوارض ناشی از واکسن وطنی ناچیز بوده است!