مطالب مرتبط:
برنامه های ترویـج کتابخوانی؛ رمز بهبود حال کتاب
رمان بینوایان سومین کتاب منتخب برای مسابقه کتابخوانی هشت بهشت
وونگ کار-وای از برنامه احیای فیلم هنگ کنگ حمایت می کند
اسکوچیچ برنامه های تیم ملی را به دبیرکل فدراسیون ارائه داد
متخصص عفونی: بیماران کرونایی بهبود یافته ماسک را فراموش نکنند
-157 5 + 1
یارانه ها
مسکن مهر
قیمت جهانی طلا
قیمت روز طلا و ارز
قیمت جهانی نفت
اخبار نرخ ارز
قیمت طلا
قیمت سکه
آب و هوا
بازار کار
افغانستان
تاجیکستان
استانها
ویدئو های ورزشی
طنز و کاریکاتور
بازار آتی سکه
چهارشنبه، 25 تیر 1399 ساعت 07:102020-07-15اقتصادي

برنامه های ترویـج کتابخوانی؛ رمز بهبود حال کتاب


ول 6 سـال گذشـته، برنامه های ترویـج کتابخوانی در ایـران رونق تـازه ای یافت تا در کنار دیگر سیاستگذاری های فرهنگی با آشتی ملی جامعه با کتاب، - تهران- ایرنا- در طـول 6 سـال گذشـته، برنامه های ترویـج کتابخوانی در ایـران رونق تـازه ای یافت تا در کنار دیگر سیاستگذاری های فرهنگی با آشتی ملی جامعه با کتاب، از انزوای یار مهربان بکاهد.

گزارشات آماری در مورد کتاب های منتشرشده طی سالیان گذشته روندی امیدبخش را نشان می دهد به طوریکه رقم حدود 90 هزار عنوانی در سال 95 به بیش از 111 هزار عنوان در رشته های مختلف در سال 98 رسید.

اما تنها رشد کمی کتاب به کتابخوان شدن جامعه منتهی نمی شود و در دوران رقابت سرگرمی های نوظهور باید پای سیاست گذاری های فرهنگی هوشمندانه تری در میان باشد تا مطالعه در سبد وقت گذرانی های مردم در مقابل دیگر گزینه ها مغلوب نباشد.

آنچه در شرایط کنونی می تواند این سیاستگذاری های فرهنگی را مثمرثمر قرار دهد مشارکت های عمومی و خودخواسته مردمی است که جلب آن نیازمند هوشمندی فراتر از راه حل های علمی و رسمی و کاملا نیازمند ایده پردازی است.

مساله ای که در چندسال گذشته مورد توجه ویژه قرار گرفته و دستاوردهای قابل توجهی هم در پی داشته است.

در طـول 6 سـال گذشـته، برنامه های ترویـج کتابخوانی در ایـران رونق تـازه ای یافتـه اسـت؛ تعـداد غیرقابـل تصـوری از افـراد و گروه هـای مـروج کتـاب برنامه هـای تـازه و نوآورانـه ای را آغـاز کرده انـد.

ایـن گروه هـا شـبکه های همفکـری و همـکاری را بـرای چرخـش ایده و فعالیت تشـکیل داده انـد، از هـم می آموزند و روش های جدیـدی را برای ترویج کتابخوانی در هـر گوشـه از کشور بـه کار گرفته اند.

طرح های فردی و اجتماعی که علاوه بر اهتمام نهادهای فرهنگی نوعی مشارکت و پویایی اجتماعی خلق کرده است.

این موج از فعالیت باعث شـده اسـت نویسـندگان، ناشران، توزیع کنندگان، کتابفروشـان و کتابداران فعالتر شـوند و مشـارکت بیشتری در این شبکه بـرای ترویج کتابخوانی داشـته باشـند.

حتی رسـانه های اجتماعـی که اغلب به عنـوان یکـی از رقبـای کتـاب معرفـی می شـوند در عمـل به جریـان یافتن کتـاب و ترویـج خواندن در جامعه کمـک کرده اند.

این برنامه ها باعث کشـف ظرفیت های اجتماعی و مردمی تازه ای شـده اسـت کـه می تواند مبنـا و پایـه محکمی برای فعالیت های فرهنگی آینده دولت باشـد.

طـرح انتخـاب و معرفـی پایتخت کتاب ایران، جشـنواره روسـتاها و عشـایر دوسـتدار کتـاب، تقدیـر از افـراد و گروه های برگزیـده در ترویج کتابخوانـی و جـام باشـگاه های کتابخوانـی کـودکان و نوجوانـان چهـار فعالیـت معاونـت امور فرهنگی و زارت فرهنگ و ارشـاد اسلامی اسـت که در خط مشـی فرهنگـی دولـت تدبیـر و امیـد و بـه منظـور گسـترش عدالت فرهنگی، ایجاد امید و شـور در جامعه، تمرکز زدایی و توسـعه فعالیت های فرهنگی از سـال 1393 به این سـو طراحی و اجرا شده است.

جشنواره تقدیر از مروجان کتابخوانی جشـنواره تقدیـر از افـراد و گروه هـای برگزیـده در ترویـج کتابخوانـی یکـی از برنامه هـای مؤثر در ترویج کتابخوانی در ایران اسـت که از سـال 1393 تاکنـون پنج دوره از آن با مشـارکت و همراهی افـراد و گروه های داوطلـب و فعـال ترویج کتابخوانی و دفتر مطالعـات و برنامه ریزی فرهنگی و کتابخوانی در ایران برگزار شـده اسـت.

شـرکت کنندگان در ایـن جشـنواره را افـراد و گروه هـای داوطلـب به صورت داوطلبانه با محوریـت ترویج کتابخوانی تشـکیل می دهند که غالبـا و بدون ارتباط با دسـتگاه های دولتی در شـهرها و روسـتاهای مختلف برای ترویـج کتابخوانـی فعالیت می کننـد.

این افراد و گروه هـا، هزینه فعالیت ها را با جلـب حمایت های مردمـی و نیز حمایت های جانبی و پشتیبانی دولت تأمیـن می کنند.

این جشـنواره به پیشـنهاد و مدیریت دفتر مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی و با هدف شناسـایی، معرفی و تشـویق ترویج کتابخوانی و با حضور بیش از 90 شـرکت کننده فرد و گروه در نخستین دوره برگزار شد.

دومیـن دوره اما بـا حضـور پرشـورتر و رقابـت جـدی شـرکت کنندگان پـس از آسیب شناسـی جشـنواره نخسـت و بـا توجـه بـه تجربیـات به دسـت آمده بـا حضـور بیـش از 450 فـرد و گـروه شـرکت کننده اجرایی و تصمیم گرفته شـد سـومین دوره آن با تغییرات اساسـی در اجرا و توسط شبکه ای از گروه هـای غیردولتـی فعـال در حـوزه ترویـج کتابخوانی برگزار شـود.

از دوره چهارم و با شـکل گیری شـبکه گروه های ترویج کتابخوانی، امور مربـوط بـه سیاسـتگذاری و اجرای این جشـنواره به این نهاد واگذار شـده است.

 ایـن شـبکه متشـکل از گروه هـای داوطلـب و مردمـی کتابخوانی اسـت.

گروه هـا ضمن برخورداری از اسـتقلال کاری، تجربه هـای خـود را منتقـل و بـا تجربـه گروه هـای دیگـر آشـنا می شـوند، دربـاره مسـائل مشـترک تصمیم گیـری می کننـد، دربـاره ایده هـای نـو همفکری دارنـد و امکان تأثیرگذاری در سیاسـتگذاری های عمومـی در ایـن حـوزه را پیـدا می کنند.

ایـن شـبکه متشـکل از 20 گـروه مردمی اسـت و شـورای هماهنگی آن با برگزاری انتخابات تعیین می شـود.

نماینـده ایـن شـبکه در سـتاد هماهنگی شـهرها و روسـتاهای دوسـتدار کتـاب عضویـت دارد.

ایـن شـبکه در برگـزاری رویدادهـای ترویـج کتابخوانـی از جملـه جـام باشـگاه های کتابخوانـی کـودک و نوجـوان همـکاری دارد و از دوره گذشـته برگزاری جشـنواره تقدیر از مروجان کتابخوانی به این نهاد واگذار شـده است.

انتخاب و معرفی پایتخت کتـاب ایران پایتخت کتاب، عنوانی فرهنگی است که از سال 2001 توسط یونسکو پایه گذاری شد و به شهرهای مختلفی در دنیا تعلق گرفت، پایتخت کتاب شهری است که با طرح های ویژه خود، شهروندان را به همکاری در زمینه کتاب و کتاب خوانی دعوت می کند و کارهای مربوط به طرح ها با همکاری دولت ها اما توسط علاقه مندان انجام می شود.

عنوان پایتخت کتاب برای یک شهر، مسئولیتی است که در قبال ترویج فرهنگ کتاب خوانی پذیرفته می شود و شهری که برگزیده می شود، یک سال برای انجام مأموریت خود فرصت دارد.

انتخاب پایتخت کتاب ایران نیز از سال 1393 آغاز شده است، با اعلام فراخوان شبکه ترویج کتاب خوانی که زیر نظر معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جای دارد و با همکاری سازمان اسناد و کتابخانه ملی، هر سال شهرهایی که داوطلب دریافت این عنوان هستند، برنامه های خود را ارائه می دهند و داوران با انتخاب بهترین طرح های ارائه شده، پایتخت کتاب را برمی گزینند.

در این طرح مجموعه برنامه هـای ترویجـی یـک شـهر بـرای سـال آینده که بـه امضای شـهردار و رییس اداره فرهنگ و ارشـاد اسلامی آن شـهر رسـیده باشد، مورد سنجش و داوری قـرار می گیـرد.

اهواز، نیشابور، بوشهر، کاشان، یزد و شیراز شهرهایی هستند که در طول این سالها از آغاز اجرای طرح به عنوان پایتخت کتاب انتخاب شده اند و در هرکدام از این شهرها و حتی شهرهای نامزد پایتختی دستاوردها و پیامدهای فرهنگی موثری در بر داشته است.

نشست های کتاب خوانی، رونمایی کتاب، تشکیل باشگاه های کتاب خوانی، راه اندازی کافه کتاب، راه اندازی کتابخانه کودک در مدارس مناطق کم برخوردار در قالب طرح شکوفه های کتاب و صدها طرح دیگر در شهرهای پایتخت از جمله این پیامدهاست.

شبکه شهرهای دوستدار کتاب شـبکه شهرهای دوستدار کتاب نهادی است ارتباطی و هماهنگ کننده بـرای تبادل تجربیات و فعالیت های مشـترک بین شـهرهایی کـه تاکنون در رقابـت پایتخت کتاب ایران نامزد شـده اند.

ایـن نهاد بـا حضـور مدیران فرهنگی و شـهرداران این شـهرها تشـکیل و در انتخاباتـی بـا حضـور آنان اعضای شـورای هماهنگی آن انتخاب شـدند.

در ایـن نهـاد هم اکنـون بیش از 20 شـهر نامزد پایتخت کتاب و شـهرهای پایتخـت کتـاب عضویـت دارند و هرسـال به آن افزوده می شود.

دبیرخانـه این شـبکه در شـهر پایتخت کتاب اسـت و جلسـات شـورای هماهنگـی اش به صـورت ماهانـه در شـهرهای مختلـف برگـزار میشـود.

جشـنواره روسـتاها و عشـایر دوسـتدار کتـاب برنامه ای است که هر سال با محوریت معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با همکاری مجموعه ای از دستگاه های دولتی و غیردولتی اجرا می شود.

بر این اساس هر سال 10 روستا یا آبادی عشایری به عنوان روستاها و عشایر دوستدار کتاب معرفی می شوند.

برای شرکت در این جشنواره، روستاها باید ضمن معرفی ویژگی های خاص فرهنگی و اجتماعی روستا، مجموعه فعالیت ها، طرح ها و برنامه های اجرایی خود را برای تقویت زیرساخت های کتاب خوانی و ترویج عمومی کتاب در روستا معرفی کنند.

هدف این جشنواره حمایت از اقدام های انجام شده در روستاها و پشتیبانی از پیشنهادهای ابتکاری در حوزه کتاب و کتاب خوانی در روستاها و معرفی فعالیت های فرهنگی و ترویجی مرتبط با کتاب خوانی است که با مشارکت مردم و دستگاه های فعال در روستا انجام شده یا اجرای آن برای سال آینده پیش بینی شده است.

تلاش برای تأمین بودجه های لازم برای گسترش فعالیت های مربوط به کتاب و کتاب خوانی در روستاها و توجه دادن مردم و نهادهای روستایی به اهمیت کتاب و فرهنگی تر شدن فضای روستاها و نیز پر کردن اوقات فراغت کودکان و نوجوانان روستایی با کتاب از دیگر اهداف این جشنواره است.

از همین رو با همکاری تعدادی از دستگاه های دولتی و غیردولتی در هر استان، دبیرخانه ای تشکیل می شود تا هدایت کننده جشنواره در استان باشد.

هر روستا بر اساس فراخوان جشنواره، مدارک و مستندات خود که مبنی بر فعالیت های مرتبط با کتاب و کتاب خوانی آن روستاست را با امضای دهیار و رییس شورای اسلامی روستا، همراه با فرم های تکمیل شده به دبیرخانه استانی جشنواره مستقر در ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ها یا دبیرخانه مرکزی در تهران ارسال می کند.

دهیاران، شورای اسلامی روستا، بخشداران، کانون های فرهنگی و هنری مساجد، مدارس و سایر نهادهای فرهنگی و تشکل های مردمی نقش مهمی در معرفی روستاهای دوستدار کتاب دارند.

مشارکت عمومی شکل گرفته در راستای این طرح و امید به فراگیری ایده های نوآورانه در عرصه کتابخوانی در این مناطق که بسیاری از آنها دورافتاده اند را از افزایش تدریجی تعداد روستاها و مناطق عشایری شرکت کننده در جشنواره در طول شش دوره برگزاری می توان نتیجه گرفت.

به طوری که در سال اول اجرای این طرح 620 روستا از 24 استان، سال دوم 800 روستا از 27 استان، سال سوم 952 روستا از 30 استان، دوره چهارم 1300 ، دوره پنجم 1406 و دوره ششم 1419 روستا از تمامی استان های کشور در این جشنواره شرکت کردند.

جـام باشـگاه های کـودکان و نوجوانـان سـال 1394 مقدمـات این طرح شـروع شـد، در 15 شـهری که جزو فهرسـت نامزدهای پایتخت کتـاب آن سال بودنـد و همـکاری میـان نهادهـای دولتـی و غیردولتـی و مدنـی در آن شـهرها وضعیـت خوبـی داشـت، با مشارکت و معرفی این نهادها گروهـی 30 نفـره از برجسـته ترین نویسندگان کودک و نوجوان در کارگاهی شرکت کردند تا دربـاره مفهوم باشـگاه های کتابخوانی کودک و نوجـوان همفکری کنند و به اشـتراک معنایی برسـند و نیز درباره شیوه برگزاری کارگاه های ترویج کتابخوانـی در شـهرهای مختلـف بحـث و از دل این بحث ها سـرفصل های کارگاه ها اسـتخراج شـود.

در این کارگاه ها نویسندگان مختلف تجربه های چندسـال ترویـج کتابخوانـی در روسـتاها و شـهرهای مختلـف را بـا هم در میان گذاشـتند.

سـال 1395 نویسـندگان و مروجـان کتابخوانـی که در کارگاه ها شـرکت کرده بودند، به شهرستانها رفتند و کارگاه برگزار کردند.

 نخستین اجرای آزمایشی این طرح در پاییز و زمستان سال 1395 با موفقیت پشت سر گذاشته شد.

در مرحله اول اجرایی، جام باشگاه های کتاب خوانی کودک و نوجوان در 16 شهر اصفهان، اهواز، تبریز، بوشهر، خورموج، دزفول، رامهرمز، رشت، سبزوار، شهرری، شهرکرد، شیراز، کاشان، گنبدکاووس، نیشابور و یزد برگزار شد.

 در این 16 شهر دوهزار و 180 باشگاه کتاب خوانی تشکیل شد که در مجموع بیش 24 هزار عضو دارند.

  در مرحله دوم، تمهیدات اجرایی برای برگزاری جام باشگاه ها در میان 80 شهر آماده شد.

همچنین در این مرحله، از برخی روستاهای فعال در زمینه ترویج کتاب خوانی هم دعوت به مشارکت شد.

در این مرحله هم چهارهزار و 452 باشگاه در شهرها و 102 باشگاه در روستاها تشکیل شد.

تعداد کل اعضای جام باشگاه ها در این دوره به بیش از 50 هزار کودک و نوجوان رسید، سـومین دوره جـام باشـگاه های کتابخوانـی در یک هزار و 746 شهر و روسـتا برگزار شـده اسـت و تاکنون 14 هزار و 752 باشـگاه تشـکیل و راه اندازی شـده که در حال فعالیت هستند.

نقش کتاب و کتابخوانی در توسعه و پیشرفت جوامع امری اثبات شده در تمام فرهنگ هاست تا جایی که کارشناسان، رشد و بالندگی را با تعداد کتابخانه ها، تولیدات کتاب، تیراژ کتاب و میزان سرانه مطالعه ملت ها مقایسه می کنند.

پس نابجا نیست اگر ترویج این امر مهم را از ضروری ترین و اجتناب ناپذیرترین مقوله های مورد توجه دولت ها بدانیم.


کلید واژه ها: کتاب - کتابخوانی - سیاست - برنامه - فرهنگی - جامعه - آشتی ملی - دیگر - هوشمندانه - هزار - آشتی - کنار - رونق - مطالعه - مهربان - سرگرمی - سالیان - شرایط - مختلف - گذشته - بهبود - دوران - رقابت - گزینه - سال 98 - مورد - رشته - نشان - حدود - میان

آخرین اخبار سرویس:
گمانه زنی ها از گشایش اقتصادی روحانی

شاسی بلند جدید شرکت سایپا رونمایی شد

بیکاران آمریکایی از 54 میلیون نفر بیشتر شدند

بلاتکلیفی یک هزار و 100 خودروی وارداتی در گمرک

طلا در مرز 2 هزار و 100 دلار

کاهش بهای نفت برنت

ام تی ان ، ایران و ایرانسل را ترک می کند

افزایش 82 دلاری انس جهانی، بازار را آشفته نکرد

توصیه مهم مدیرعامل بورس به سرمایه گذاران | معاملات بورس از هفته آینده دو زمانه می شود

کاهش اندک قیمت سبد نفتی اوپک

آجر شدن نان رستوران ها و هتل ها در ایتالیا با شیوع کرونا + فیلم

نافله خوزستانی، غذای خوشمزه محلی جنوب

بلاتکلیفی یک هزار و 100 خودروی وارداتی در گمرک

زنگ خطر انبارهای شیمیایی تهران

گمرک هند محموله وارداتی 740 تنی chr(034)نیترات آمونیومchr(034) را توقیف کرد

بررسی آخرین وضعیت انتقال انبار نفت شهران از بافت مسکونی پایتخت

کمیته ویژه ای نوسانات بازار ارز را بررسی می کند

استقبال دیپلمه ها از طرح یارانه دستمزد/سهم بالای خدمات در جذب نیرو در این طرح

مجمع فولاد به تقسیم سود 225 ریالی رای داد

پرداخت 2/5 میلیارد تومان تسهیلات به مشاغل متضرر از کرونا در سبزوار

مرز میلک پس از یک هفته تعطیلی، بازگشایی شد

18 استان کشور در خطر فرونشست زمین /56 میلیون ایرانی در معرض خطر

کرونا و ریتم تازه کسب وکار

برنامه گشایش اقتصادی روحانی چیست؟

قیمت دناپلاس توربوشارژ اتوماتیک تصویب نشده است

مهلت واریز تمدید شد

ترامپ دوباره تعرفه 10 درصدی آلومینیوم کانادا را برقرار کرد

رشد 16 درصدی تولید شرکت فولاد مبارکه در سال 98

رزمایش کمک مؤمنانه عید غدیر به ارزش بیش از 20 میلیارد ریال

شیوع دوباره کرونا مصرف بنزین را 15 درصد کاهش داد

دو وعده جدید به وعده های کهنه اضافه شد/ انتظار خبرنگاران برای وام 10میلیونی و بیمه کرونایی

«هنرستان ها» کانون جهش تولید در کشورند/ تولید 3.5 میلیون ماسک توسط دانش آموزان

پاندمی کرونا چه تاثیری بر مصرف بنزین در کشور گذاشت؟

طلا تا 2072 دلار هم بالا رفت

سقوط بی سابقه ارزش لیر ترکیه

ساعت معاملات در بورس تغییر کرد

مهمترین برنامه وزارت صمت تقویت تولید داخل و توسعه صادرات است

کاهش بهای نفت برنت

نقش غیر قابل انکار شبکه های اجتماعی در رونق بازار مصرف چین

جزییات گشایش اقتصادی مورد نظر رییس جمهور چیست؟

 کاهش تعداد گواهی و صدور پروانه اکتشاف معدن

رادیو| امروز در استان ایلام چه خبر بود؟

مجلس برای بهبود وضعیت تولید طرح دو فوریتی به سمت بورس را ارائه کرد

ساعت معاملات در بورس تغییر کرد

شتاب چرخ توسعه در پتروشیمی تبریز

تاکید دوباره رییس پلیس بر ممنوعیت نگهداری و خرید و فروش سلاح گرم

65 درصد از بوشهری ها شیوه نامه های بهداشتی را رعایت می کنند

تمدید مهلت واریز وجه خودرو های فروش فوق العاده ایران خودرو تا بیستم مرداد

معرفی واحدهای متخلف اخلال گران اقتصادی

کاهش 15 درصدی مصرف بنزین در پی شیوع دوباره کرونا

واگذاری کارخانه ها در بورس مشروط به سهامدار کردن کارگران

مدیریت ضعیف علت اصلی مشکلات کشور است

دستور هفتگی صحن مجلس| چهارشنبه رای اعتماد به گزینه پیشنهادی دولت برای وزارت صمت

عراق این ماه 400 هزار بشکه دیگر از تولید نفتش کم می کند

تثبیت قیمت بیلت و اسلب صادراتی در قیمت های بالاتر از 390 دلار به ازای هر تن

مدیریت بازار فولاد به «وجیه اله جعفری» سپرده شد

مهلت واریز وجه خودروهای ایران خودرو تمدید شد

پیگیری دریافت هزینه برای تمدید بیمه روستایی

مک لارن GT مدل 2020 رونمایی شد

مهلت واریز وجه خودروهای ایران خودرو تمدید شد

رزمایش کمک مومنانه عید غدیر به ارزش بیش از 20 میلیارد ریال

چک پول 100 هزار تومانی + عکس

ادامه وضعیت قرمز کرونا در تهران؛ محدودیت ها تمدید شد

فصل برداشت «سیب زمینی» همدان

جف بزوس 3 میلیارد دلار از سهام آمازون را فروخت

37 درصد از اعتبارات تملک دارایی استان مرکزی تخصیص یافت

میدان امیر چخماق یزد، شکوه معماری ایرانی

واریز 24 میلیون تومان به حساب این سهامداران

تغییر ساعات معاملات بورس از هفته آینده

کشت گیاهان دارویی در 8 هزار هکتار از زمین های همدان

واحدهای متخلف اخلال گران اقتصادی معرفی می شوند

نوبخت: استقراض غیرمستقیم هم از بانک مرکزی نکرده ایم / تحقق 6 درصد از درآمد نفتی مورد انتظار

مظنه رهن و اجاره آپارتمان در اسفندیاری چقدر است؟

37 درصد از اعتبارات تملک دارایی استان مرکزی تخصیص یافت

عملکرد سه ماهه مدرس خیابانی رضایت بخش بوده است

فصل برداشت «سیب زمینی» همدان

بازار عراق راهکاری برای توسعه صادرات از مرزهای غربی

مهلت واریز وجه خودروهای فروش فوق العاده ایران خودرو تمدید شد

پرداخت 25 میلیارد ریال تسهیلات به مشاغل متضرر از کرونا در سبزوار

فصل برداشت «سیب زمینی» - همدان

چرا تاریخ تولید، انقضا و قیمت برخی محصولات لبنی به درستی روی آنها درج نمی شود؟

عملکرد سه ماهه مدرس خیابانی رضایت بخش بوده است

پیش بینی قیمت طلا و سکه در هفته پیش رو | افزایش 82 دلاری انس جهانی بر بازار طلا اثر داشت؟

مطالبات کشاورزان چغندرکار با ورود دستگاه قضایی استان فارس در شرف پرداخت است

روند صعودی طلا شتاب گرفت

راه علاج تحریم های ناجوانمردانه ی اقتصادی، تکیه بر توانایی های داخلی

کلیه محصولات فولادی در بورس عرضه می شود

جاماندگان، سهام عدالت می گیرند؟

پنج گمانه درباره گشایش های اقتصادی روحانی

واحدهای متخلف chr(034)اخلال گران اقتصادیchr(034) معرفی خواهند شد

اقتصاد سوئد 8 درصد آب رفت

فاز اول نیروگاه برق خورشیدی مریوان به بهره برداری رسید

محدویت تردد در جاده چالوس لغو شد/ رشد 26 درصدی سفرها از پایتخت

عاملی که صادرات بنزین را کُند می کند؛ خودرو های پر مصرف داخلی کدامند؟

گمانه زنی ها از گشایش اقتصادی رییس جمهور/ پای عرضه اوراق سلف نفتی در میان است؟

هزینه ازدواج زوج مرودشتی خرج مدرسه سازی شد

عکس های برگزیده هفته

اختلاف نوبخت و همتی علنی تر شد

کاهش 15 درصدی مصرف بنزین بعد از شیوع دوباره کرونا

پالوتا رسماً باشگاه رم را به گروه «فِرِدکین» فروخت

برنامه های ترویـج کتابخوانی؛ رمز بهبود حال کتاب

برنامه های ترویـج کتابخوانی؛ رمز بهبود حال کتاب