مطالب مرتبط:
رمان بینوایان سومین کتاب منتخب برای مسابقه کتابخوانی هشت بهشت
وونگ کار-وای از برنامه احیای فیلم هنگ کنگ حمایت می کند
اسکوچیچ برنامه های تیم ملی را به دبیرکل فدراسیون ارائه داد
بهبود 71 درصد بیماران کرونایی در دزفول؛ شیب ابتلا به کرونا نزولی شد
بخش پلاسما فرز بهبود یافتگان کووید 19 در مرکز انتقال خون بندرعباس افتتاح شد
-2 5 + 1
یارانه ها
مسکن مهر
قیمت جهانی طلا
قیمت روز طلا و ارز
قیمت جهانی نفت
اخبار نرخ ارز
قیمت طلا
قیمت سکه
آب و هوا
بازار کار
افغانستان
تاجیکستان
استانها
ویدئو های ورزشی
طنز و کاریکاتور
بازار آتی سکه
چهارشنبه، 25 تیر 1399 ساعت 07:002020-07-15اقتصادي

برنامه های ترویـج کتابخوانی؛ رمز بهبود حال کتاب


ول 6 سـال گذشـته، برنامه های ترویـج کتابخوانی در ایـران رونق تـازه ای یافت تا در کنار دیگر سیاستگذاری های فرهنگی با آشتی ملی جامعه با کتاب، - تهران- ایرنا- در طـول 6 سـال گذشـته، برنامه های ترویـج کتابخوانی در ایـران رونق تـازه ای یافت تا در کنار دیگر سیاستگذاری های فرهنگی با آشتی ملی جامعه با کتاب، از انزوای یار مهربان بکاهد.

گزارشات آماری در مورد کتاب های منتشرشده طی سالیان گذشته روندی امیدبخش را نشان می دهد به طوریکه رقم حدود 90 هزار عنوانی در سال 95 به بیش از 111 هزار عنوان در رشته های مختلف در سال 98 رسید.

اما تنها رشد کمی کتاب به کتابخوان شدن جامعه منتهی نمی شود و در دوران رقابت سرگرمی های نوظهور باید پای سیاست گذاری های فرهنگی هوشمندانه تری در میان باشد تا مطالعه در سبد وقت گذرانی های مردم در مقابل دیگر گزینه ها مغلوب نباشد.

آنچه در شرایط کنونی می تواند این سیاستگذاری های فرهنگی را مثمرثمر قرار دهد مشارکت های عمومی و خودخواسته مردمی است که جلب آن نیازمند هوشمندی فراتر از راه حل های علمی و رسمی و کاملا نیازمند ایده پردازی است.

مساله ای که در چندسال گذشته مورد توجه ویژه قرار گرفته و دستاوردهای قابل توجهی هم در پی داشته است.

در طـول 6 سـال گذشـته، برنامه های ترویـج کتابخوانی در ایـران رونق تـازه ای یافتـه اسـت؛ تعـداد غیرقابـل تصـوری از افـراد و گروه هـای مـروج کتـاب برنامه هـای تـازه و نوآورانـه ای را آغـاز کرده انـد.

ایـن گروه هـا شـبکه های همفکـری و همـکاری را بـرای چرخـش ایده و فعالیت تشـکیل داده انـد، از هـم می آموزند و روش های جدیـدی را برای ترویج کتابخوانی در هـر گوشـه از کشور بـه کار گرفته اند.

طرح های فردی و اجتماعی که علاوه بر اهتمام نهادهای فرهنگی نوعی مشارکت و پویایی اجتماعی خلق کرده است.

این موج از فعالیت باعث شـده اسـت نویسـندگان، ناشران، توزیع کنندگان، کتابفروشـان و کتابداران فعالتر شـوند و مشـارکت بیشتری در این شبکه بـرای ترویج کتابخوانی داشـته باشـند.

حتی رسـانه های اجتماعـی که اغلب به عنـوان یکـی از رقبـای کتـاب معرفـی می شـوند در عمـل به جریـان یافتن کتـاب و ترویـج خواندن در جامعه کمـک کرده اند.

این برنامه ها باعث کشـف ظرفیت های اجتماعی و مردمی تازه ای شـده اسـت کـه می تواند مبنـا و پایـه محکمی برای فعالیت های فرهنگی آینده دولت باشـد.

طـرح انتخـاب و معرفـی پایتخت کتاب ایران، جشـنواره روسـتاها و عشـایر دوسـتدار کتـاب، تقدیـر از افـراد و گروه های برگزیـده در ترویج کتابخوانـی و جـام باشـگاه های کتابخوانـی کـودکان و نوجوانـان چهـار فعالیـت معاونـت امور فرهنگی و زارت فرهنگ و ارشـاد اسلامی اسـت که در خط مشـی فرهنگـی دولـت تدبیـر و امیـد و بـه منظـور گسـترش عدالت فرهنگی، ایجاد امید و شـور در جامعه، تمرکز زدایی و توسـعه فعالیت های فرهنگی از سـال 1393 به این سـو طراحی و اجرا شده است.

جشنواره تقدیر از مروجان کتابخوانی جشـنواره تقدیـر از افـراد و گروه هـای برگزیـده در ترویـج کتابخوانـی یکـی از برنامه هـای مؤثر در ترویج کتابخوانی در ایران اسـت که از سـال 1393 تاکنـون پنج دوره از آن با مشـارکت و همراهی افـراد و گروه های داوطلـب و فعـال ترویج کتابخوانی و دفتر مطالعـات و برنامه ریزی فرهنگی و کتابخوانی در ایران برگزار شـده اسـت.

شـرکت کنندگان در ایـن جشـنواره را افـراد و گروه هـای داوطلـب به صورت داوطلبانه با محوریـت ترویج کتابخوانی تشـکیل می دهند که غالبـا و بدون ارتباط با دسـتگاه های دولتی در شـهرها و روسـتاهای مختلف برای ترویـج کتابخوانـی فعالیت می کننـد.

این افراد و گروه هـا، هزینه فعالیت ها را با جلـب حمایت های مردمـی و نیز حمایت های جانبی و پشتیبانی دولت تأمیـن می کنند.

این جشـنواره به پیشـنهاد و مدیریت دفتر مطالعات و برنامه ریزی فرهنگی و با هدف شناسـایی، معرفی و تشـویق ترویج کتابخوانی و با حضور بیش از 90 شـرکت کننده فرد و گروه در نخستین دوره برگزار شد.

دومیـن دوره اما بـا حضـور پرشـورتر و رقابـت جـدی شـرکت کنندگان پـس از آسیب شناسـی جشـنواره نخسـت و بـا توجـه بـه تجربیـات به دسـت آمده بـا حضـور بیـش از 450 فـرد و گـروه شـرکت کننده اجرایی و تصمیم گرفته شـد سـومین دوره آن با تغییرات اساسـی در اجرا و توسط شبکه ای از گروه هـای غیردولتـی فعـال در حـوزه ترویـج کتابخوانی برگزار شـود.

از دوره چهارم و با شـکل گیری شـبکه گروه های ترویج کتابخوانی، امور مربـوط بـه سیاسـتگذاری و اجرای این جشـنواره به این نهاد واگذار شـده است.

ایـن شـبکه متشـکل از گروه هـای داوطلـب و مردمـی کتابخوانی اسـت.

گروه هـا ضمن برخورداری از اسـتقلال کاری، تجربه هـای خـود را منتقـل و بـا تجربـه گروه هـای دیگـر آشـنا می شـوند، دربـاره مسـائل مشـترک تصمیم گیـری می کننـد، دربـاره ایده هـای نـو همفکری دارنـد و امکان تأثیرگذاری در سیاسـتگذاری های عمومـی در ایـن حـوزه را پیـدا می کنند.

ایـن شـبکه متشـکل از 20 گـروه مردمی اسـت و شـورای هماهنگی آن با برگزاری انتخابات تعیین می شـود.

نماینـده ایـن شـبکه در سـتاد هماهنگی شـهرها و روسـتاهای دوسـتدار کتـاب عضویـت دارد.

ایـن شـبکه در برگـزاری رویدادهـای ترویـج کتابخوانـی از جملـه جـام باشـگاه های کتابخوانـی کـودک و نوجـوان همـکاری دارد و از دوره گذشـته برگزاری جشـنواره تقدیر از مروجان کتابخوانی به این نهاد واگذار شـده است.

انتخاب و معرفی پایتخت کتـاب ایران پایتخت کتاب، عنوانی فرهنگی است که از سال 2001 توسط یونسکو پایه گذاری شد و به شهرهای مختلفی در دنیا تعلق گرفت، پایتخت کتاب شهری است که با طرح های ویژه خود، شهروندان را به همکاری در زمینه کتاب و کتاب خوانی دعوت می کند و کارهای مربوط به طرح ها با همکاری دولت ها اما توسط علاقه مندان انجام می شود.

عنوان پایتخت کتاب برای یک شهر، مسئولیتی است که در قبال ترویج فرهنگ کتاب خوانی پذیرفته می شود و شهری که برگزیده می شود، یک سال برای انجام مأموریت خود فرصت دارد.

انتخاب پایتخت کتاب ایران نیز از سال 1393 آغاز شده است، با اعلام فراخوان شبکه ترویج کتاب خوانی که زیر نظر معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی جای دارد و با همکاری سازمان اسناد و کتابخانه ملی، هر سال شهرهایی که داوطلب دریافت این عنوان هستند، برنامه های خود را ارائه می دهند و داوران با انتخاب بهترین طرح های ارائه شده، پایتخت کتاب را برمی گزینند.

در این طرح مجموعه برنامه هـای ترویجـی یـک شـهر بـرای سـال آینده که بـه امضای شـهردار و رییس اداره فرهنگ و ارشـاد اسلامی آن شـهر رسـیده باشد، مورد سنجش و داوری قـرار می گیـرد.

اهواز، نیشابور، بوشهر، کاشان، یزد و شیراز شهرهایی هستند که در طول این سالها از آغاز اجرای طرح به عنوان پایتخت کتاب انتخاب شده اند و در هرکدام از این شهرها و حتی شهرهای نامزد پایتختی دستاوردها و پیامدهای فرهنگی موثری در بر داشته است.

نشست های کتاب خوانی، رونمایی کتاب، تشکیل باشگاه های کتاب خوانی، راه اندازی کافه کتاب، راه اندازی کتابخانه کودک در مدارس مناطق کم برخوردار در قالب طرح شکوفه های کتاب و صدها طرح دیگر در شهرهای پایتخت از جمله این پیامدهاست.

شبکه شهرهای دوستدار کتاب شـبکه شهرهای دوستدار کتاب نهادی است ارتباطی و هماهنگ کننده بـرای تبادل تجربیات و فعالیت های مشـترک بین شـهرهایی کـه تاکنون در رقابـت پایتخت کتاب ایران نامزد شـده اند.

ایـن نهاد بـا حضـور مدیران فرهنگی و شـهرداران این شـهرها تشـکیل و در انتخاباتـی بـا حضـور آنان اعضای شـورای هماهنگی آن انتخاب شـدند.

در ایـن نهـاد هم اکنـون بیش از 20 شـهر نامزد پایتخت کتاب و شـهرهای پایتخـت کتـاب عضویـت دارند و هرسـال به آن افزوده می شود.

دبیرخانـه این شـبکه در شـهر پایتخت کتاب اسـت و جلسـات شـورای هماهنگـی اش به صـورت ماهانـه در شـهرهای مختلـف برگـزار میشـود.

جشـنواره روسـتاها و عشـایر دوسـتدار کتـاب برنامه ای است که هر سال با محوریت معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با همکاری مجموعه ای از دستگاه های دولتی و غیردولتی اجرا می شود.

بر این اساس هر سال 10 روستا یا آبادی عشایری به عنوان روستاها و عشایر دوستدار کتاب معرفی می شوند.

برای شرکت در این جشنواره، روستاها باید ضمن معرفی ویژگی های خاص فرهنگی و اجتماعی روستا، مجموعه فعالیت ها، طرح ها و برنامه های اجرایی خود را برای تقویت زیرساخت های کتاب خوانی و ترویج عمومی کتاب در روستا معرفی کنند.

هدف این جشنواره حمایت از اقدام های انجام شده در روستاها و پشتیبانی از پیشنهادهای ابتکاری در حوزه کتاب و کتاب خوانی در روستاها و معرفی فعالیت های فرهنگی و ترویجی مرتبط با کتاب خوانی است که با مشارکت مردم و دستگاه های فعال در روستا انجام شده یا اجرای آن برای سال آینده پیش بینی شده است.

تلاش برای تأمین بودجه های لازم برای گسترش فعالیت های مربوط به کتاب و کتاب خوانی در روستاها و توجه دادن مردم و نهادهای روستایی به اهمیت کتاب و فرهنگی تر شدن فضای روستاها و نیز پر کردن اوقات فراغت کودکان و نوجوانان روستایی با کتاب از دیگر اهداف این جشنواره است.

از همین رو با همکاری تعدادی از دستگاه های دولتی و غیردولتی در هر استان، دبیرخانه ای تشکیل می شود تا هدایت کننده جشنواره در استان باشد.

هر روستا بر اساس فراخوان جشنواره، مدارک و مستندات خود که مبنی بر فعالیت های مرتبط با کتاب و کتاب خوانی آن روستاست را با امضای دهیار و رییس شورای اسلامی روستا، همراه با فرم های تکمیل شده به دبیرخانه استانی جشنواره مستقر در ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ها یا دبیرخانه مرکزی در تهران ارسال می کند.

دهیاران، شورای اسلامی روستا، بخشداران، کانون های فرهنگی و هنری مساجد، مدارس و سایر نهادهای فرهنگی و تشکل های مردمی نقش مهمی در معرفی روستاهای دوستدار کتاب دارند.

مشارکت عمومی شکل گرفته در راستای این طرح و امید به فراگیری ایده های نوآورانه در عرصه کتابخوانی در این مناطق که بسیاری از آنها دورافتاده اند را از افزایش تدریجی تعداد روستاها و مناطق عشایری شرکت کننده در جشنواره در طول شش دوره برگزاری می توان نتیجه گرفت.

به طوری که در سال اول اجرای این طرح 620 روستا از 24 استان، سال دوم 800 روستا از 27 استان، سال سوم 952 روستا از 30 استان، دوره چهارم 1300 ، دوره پنجم 1406 و دوره ششم 1419 روستا از تمامی استان های کشور در این جشنواره شرکت کردند.

جـام باشـگاه های کـودکان و نوجوانـان سـال 1394 مقدمـات این طرح شـروع شـد، در 15 شـهری که جزو فهرسـت نامزدهای پایتخت کتـاب آن سال بودنـد و همـکاری میـان نهادهـای دولتـی و غیردولتـی و مدنـی در آن شـهرها وضعیـت خوبـی داشـت، با مشارکت و معرفی این نهادها گروهـی 30 نفـره از برجسـته ترین نویسندگان کودک و نوجوان در کارگاهی شرکت کردند تا دربـاره مفهوم باشـگاه های کتابخوانی کودک و نوجـوان همفکری کنند و به اشـتراک معنایی برسـند و نیز درباره شیوه برگزاری کارگاه های ترویج کتابخوانـی در شـهرهای مختلـف بحـث و از دل این بحث ها سـرفصل های کارگاه ها اسـتخراج شـود.

در این کارگاه ها نویسندگان مختلف تجربه های چندسـال ترویـج کتابخوانـی در روسـتاها و شـهرهای مختلـف را بـا هم در میان گذاشـتند.

سـال 1395 نویسـندگان و مروجـان کتابخوانـی که در کارگاه ها شـرکت کرده بودند، به شهرستانها رفتند و کارگاه برگزار کردند.

نخستین اجرای آزمایشی این طرح در پاییز و زمستان سال 1395 با موفقیت پشت سر گذاشته شد.

در مرحله اول اجرایی، جام باشگاه های کتاب خوانی کودک و نوجوان در 16 شهر اصفهان، اهواز، تبریز، بوشهر، خورموج، دزفول، رامهرمز، رشت، سبزوار، شهرری، شهرکرد، شیراز، کاشان، گنبدکاووس، نیشابور و یزد برگزار شد.

در این 16 شهر دوهزار و 180 باشگاه کتاب خوانی تشکیل شد که در مجموع بیش 24 هزار عضو دارند.

در مرحله دوم، تمهیدات اجرایی برای برگزاری جام باشگاه ها در میان 80 شهر آماده شد.

همچنین در این مرحله، از برخی روستاهای فعال در زمینه ترویج کتاب خوانی هم دعوت به مشارکت شد.

در این مرحله هم چهارهزار و 452 باشگاه در شهرها و 102 باشگاه در روستاها تشکیل شد.

تعداد کل اعضای جام باشگاه ها در این دوره به بیش از 50 هزار کودک و نوجوان رسید، سـومین دوره جـام باشـگاه های کتابخوانـی در یک هزار و 746 شهر و روسـتا برگزار شـده اسـت و تاکنون 14 هزار و 752 باشـگاه تشـکیل و راه اندازی شـده که در حال فعالیت هستند.

نقش کتاب و کتابخوانی در توسعه و پیشرفت جوامع امری اثبات شده در تمام فرهنگ هاست تا جایی که کارشناسان، رشد و بالندگی را با تعداد کتابخانه ها، تولیدات کتاب، تیراژ کتاب و میزان سرانه مطالعه ملت ها مقایسه می کنند.

پس نابجا نیست اگر ترویج این امر مهم را از ضروری ترین و اجتناب ناپذیرترین مقوله های مورد توجه دولت ها بدانیم.


کلید واژه ها: کتاب - کتابخوانی - سیاست - برنامه - فرهنگی - جامعه - آشتی ملی - دیگر - هوشمندانه - هزار - آشتی - کنار - رونق - مطالعه - مهربان - سرگرمی - سالیان - شرایط - مختلف - گذشته - بهبود - دوران - رقابت - گزینه - سال 98 - مورد - رشته - نشان - حدود - میان

آخرین اخبار سرویس:
خبر مهم رییس سازمان اداری و استخدامی درباره استخدام های جدید

خصوصی سازی باندی و رانتی ریشه مشکلات کارگری/ سهام دار کردن کارگران از مشکلات خصوصی سازی می کاهد

پاسخ نوبخت به حواشی اخیر: ما ارز خودمان را فروختیم، اگر بانک مرکزی نگه داشته عرضه کند

قیمت آپارتمان در محبوب ترین منطقه تهران

آمار جهانی همه گیری کرونا/ بیش از 19 میلیون نفر مبتلا به کووید-19

80 درصد از فرهنگیان کشور عضو صندوق  ذخیره فرهنگیان هستند

ببینید | ماجرای اشتباه گرفتن صدای محمدرضا علیمردانی با محسن چاوشی

کرونا؛ هتلداری جهان را در کما فرو برد

قبل از خرید گوشی دست دوم چه اقدامی الزامی است؟

امروز کشور به جای ارز نفت، با ارز صادرکننده اداره می شود

میانگین پرتفوی سهام عدالت 30 برابر شد/طرح ارائه سهام به جاماندگان به زودی نهایی می شود

ما ارز خودمان را فروختیم، اگر بانک مرکزی نگه داشته عرضه کند

800 میلیون ریال کمک مؤمنانه از سوی بسیج ورزشکاران استان بوشهر توزیع شد

لزوم شفاف سازی در روند اعطای تسهیلات توسط بانک های عامل

272 میلیون دلار سهم صادرات اظهار شده در گمرکات کردستان است

ماجرای ادعای توزیع سهام عدالت بین 20 میلیون ثروتمند/وزارت اقتصاد شفاف سازی کند

در بازار خودروهای دوگانه سوز چه می گذرد؟ | آخرین قیمت ها

بزرگترین بانک جنوب شرق آسیا 22 درصد ضرر کرد

واکنش نوبخت به حواشی فروش ارز صندوق توسعه ملی: ما ارز خودمان را فروختیم

اکسون: 20 درصد از ذخایر نفت و گاز جهان تا پایان 2020 از بین می رود

سود آورترین بازار در این هفته کدام بود؟ / افزایش نرخ جهانی طلا با آتش انفجار بیروت

1147 مورد جدید آلودگی به ویروس کرونا در آلمان

پیشرفت فیزیکی 32 درصدی پروژه تقاطع غیر همسطح فتح-شهریار

قبل از خرید گوشی دست دوم چه اقدامی الزامی است؟

جدول/ افزایش قیمت سکه و ارز در ساعات پایانی 16 مرداد

همه چیز درباره سال نوی آیینی گیلانی ها/ مراسم «نوروزبَل» را 10 سال زیر زمینی برگزار کردم/ آیین های گیلان با موسیقی گره خورده است

کاهش ارزش لیر در مقابل دلار

خسارت 74 هزار میلیارد ریالی کرونا به هتل داران کشور

آیا جاماندگان سهام عدالت می گیرند؟

افزایش بیماران کرونا در آمریکا

احداث پروژه تفریحی گردشگری در ابرکوه

93 کلاس درس در بروجرد احداث می شود

قیمت روز خودرو های سایپا و ایران خودرو امروز جمعه 17 مرداد 99 + جدول

نوبخت: ما ارز خودمان را فروختیم، اگر بانک مرکزی نگه داشته عرضه کند

در روزهای پایانی تحریم قرار داریم

میزان مبتلایان کرونا در آمریکا از 5 میلیون نفر گذشت

تزریق امید به جامعه رسالت خطیر امروز خبرنگاران

کاهش ارزش لیر در مقابل دلار

بی دفاع در مقابلِ اخراج!

من خبرنگارم ...

جلوگیری از خام فروشی مواد معدنی

25 میلیارد ریال تسهیلات به مشاغل متضرر از کرونا در سبزوار پرداخت شد

تمجید واعظی از خودروسازان ایرانی؛ زیبایی، کیفیت و ایمنی دارند!

بیشترین تمرکز صادرات ایران با کشورهای همسایه است

نماینده مجلس خطاب به وزیر اقتصاد: سود سهام شرکتهای بورسی به صورت یکپارچه واریز شود

قیمت جدید انواع برلیانس در بازار | مرداد 99

75 واحد مسکن روستایی در تایباد و باخرز در حال ساخت است

جاماندگان سهام عدالت می گیرند؟

شمار بهبودیافتگان کرونا در دنیا به 12,357,654 رسید

نیرو های دولتی 3 تن از عناصر پ ک ک را از پای در آوردند

کرونا و ریتم تازه کسب و کار

جزییات تمدید طرح بخشودگی جرایم تسهیلاتی بانک مسکن تا پایان مردادماه

تسنیم نوشت: وعده تکراری خانه دار کردن خبرنگاران

کره جنوبی عرضه گاز طبیعی مایع به پاکستان را آغاز می کند

بی دفاع در مقابلِ اخراج!

حرکت جهشی تولید در قم با تقویت زیرساخت شهرک های صنعتی

همه چیز درباره سال نوی آیینی گیلانی ها/ مراسم «نوروزبَل» را 10 سال زیر زمینی برگزار کردم/ آیین های گیلان با موسیقی گره خورده است

خصوصی سازی باندی و رانتی ریشه مشکلات کارگری/ سهام دار کردن کارگران از مشکلات خصوصی سازی می کاهد

وعده تکراری خانه دار کردن خبرنگاران

تصاویر خداحافظی با پراید | خودروی پرحاشیه بالاخره از خط تولید خارج شد

حرکت جهشی تولید در قم با تقویت زیرساخت شهرک های صنعتی

بررسی اولویت های بخش صنعت آذربایجان شرقی

سود آورترین بازار در این هفته کدام بود؟/بیشترین و کمترین رشد قیمت سهام ها در بازار سرمایه

مدارس نیمه تمام مهرشهر و دستگرد نیازمند یاری خیرین

عرضه اولیه سهام یکی از زیرمجموعه های شستا در سه شنبه 21 مرداد

واکنش نوبخت به حواشی فروش ارز صندوق توسعه ملی

افزایش 2 برابری ظرفیت تولید پروپیلن کشور تا سال 1404

رییس دفتر رییس جمهور برای خداحافظی پراید چه نوشت؟

کرونا و ریتم تازه کسب و کار

کشت محصولات تابستانه در بمپور

اشتغال 123 نفر از بانوان سرپرست خانوار خراسان جنوبی

استخدام کارشناس فنی تعمیرات در تهران

افغانستان 15 هزار تن کالا از مرز دوغارون ایران ترانزیت کرد

فورد برخی از خط تولیدهای خود در آمریکا را جمع می کند

نوش داروگردشگری کشاورزی بعد از محو گردشگران!

قیمت رانا پلاس و زمان عرضه رانا جدید به بازار اعلام شد

زمینه آزادی 49 زندانی در خراسان رضوی فراهم شد

رکورد قیمت طلا باز هم شکست

ببینید | لحظه انفجار بیروت از نگاه دوربین مداربسته

طلای 18 عیار نرخ ارز دلار سکه طلا یورو| امروز جمعه 17 مرداد 99 + جدول

تذکر یک نماینده مجلس به وزیر اقتصاد برای واریز سود سهام شرکتها از طریق سجام

افغانستان 15 هزار تن کالا از مرز دوغارون ایران ترانزیت کرد

گرانی مسکن رویاهای طبقه متوسط کره جنوبی را بر باد داد

1147 مورد جدید آلودگی به ویروس کرونا

فورد موستانگ شلبی GT500 رونمایی شد

گریمور معروف مارال فرجاد/ عکس

آزمون دانشگاه ها برای میزبانی از داوطلبان آزمون ارشد / تغییر روش اردوهای جهادی در روزهای کرونایی برای کمک به محرومان

توزیع الکترونیکی گاز مایع از ابتدای شهریور در فارس

رم در آستانه فروش

واکنش نوبخت به فروش ارز صندوق توسعه ملی

لیر در مقابل دلار تاب نیاورد

قیمت جهانی طلا امروز 99/05/17

استقرار بانک ماشین آلات جنوب کشوردر مهر

بازار سوخت کثیف از رونق افتاد

اوج گیری تورم در هلند و روسیه

افزایش آمار مبتلایان به بیماری کووید-19 در ژاپن

تمجید واعظی از خودروسازان ایرانی؛ زیبایی، کیفیت و ایمنی دارند!

بورس در هفته پیش رو چگونه خواهد بود؟

اندر حکایت درآمدهای میلیونی از اینستاگرام؛ رو مسخرگی پیشه کن و ....

طرح دو فوریتی مجلس برای بورس

برنامه های ترویـج کتابخوانی؛ رمز بهبود حال کتاب

برنامه های ترویـج کتابخوانی؛ رمز بهبود حال کتاب